Slam och latrin

Du som har ett eget avlopp med slamavskiljare, sluten tank eller annan likvärdig anordning behöver tömma dessa regelbundet. För att ta hand om latrin från en torrtoalett kan du anlita Renhållningen för tömning. Du kan också ansöka om att ta hand om det själv.

Har du slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas av Renhållningen Kristianstad. Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Beställ tömning via Renhållningen Kristianstad.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet till vartannat år. Du kan bara få dispens vid begränsad användning av slamavskiljaren. Beslutet för dispensen gäller i högst 8 år. Om fastigheten inte är bebodd kan du istället ansöka om Uppehåll i sophämtning/slamtömning.

Avgift

Det kostar 960 kronor per timme att handlägga din ansökan. Taxan är bestämd av kommunfullmäktige.

Normalt brukar den här typen av ärenden ta ca 0,5 timme. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

Latrin

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Det används ofta i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Det finns också torra ekologiska system som fungerar för större belastning och åretruntboende.

Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För ett utedass med kommunal latrinhämtning behöver du inte göra en anmälan.  Du måste däremot alltid göra en anmälan om du själv vill ta hand om latrinen eller avfall från mulltoalett.

Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam

Du kan ansöka om att ta hand om ditt eget toalettavfall och slam. Om du får tillstånd är det personligt och gäller i högst 5 år. Beslutet slutar att gälla om fastigheten säljs eller används betydligt mer.

  • Toalettavfall och slam ska efterkomposteras i minst 6 månader. Eller tas om hand på ett hygieniskt sätt. Omhändertagandet ska inte riskera människors hälsa eller påverka miljön.
  • Använd en kompostbehållare med två fack eller två separata kompostbehållare. De ska fyllas på växelvis och ha tät botten.
  • Kompostjorden ska användas som jordförbättrare. Kompostjord från slam bör du inte använda på grönsaker och bär.
  • Förvara urin i täta behållare innan det sprids. Lagra urinen några månader så minskar risken för sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Avgift

Det kostar 960 kronor per timme att handlägga din ansökan. Taxan är bestämd av kommunfullmäktige. 

Normalt brukar den här typen av ärenden ta ca 1-2 timmar. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.