Asbest

Asbestdamm består av små spetsiga fibrer som om de kommer ner i lungorna kan skada lungvävnaden. Eftersom asbest är hälsofarligt finns det regler om hur asbest ska hanteras. Det gäller både om du river byggnadsmaterial och om du ska tvätta ett tak med eternitplattor.

Asbest förbjöds som byggmaterial 1982, men det finns kvar i byggnader. Asbest har bland annat använts som värmeisolering i rör, för bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor och i underskikt till plastmattor. Det är inom byggbranschen som det är störst risk för att bli utsatt för asbestdamm. Men även du som har hus med eternitplattor ska vara försiktig i hanteringen av asbest.

Damm innehållande asbestfibrer svävar i luften mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Råd vid hantering av asbest

Asbest ska tas om hand enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Det är viktigt att var försiktig eftersom det uppstår asbestdamm när eternitplattor med mera plockas ner.

Det bästa är att själv undvika att hantera asbest. Anlita helst en ackrediterad firma för sanering. Asbestplattor ska plockas ner så hela som möjligt. Det är viktigt att de som plockar ner asbesten använder halvmask med P3 filter, saneringsoverall med huva och tätslutande handskar. Tänk på att grannar runtom inte ska utsättas för asbestdamm. Vid behov vattna materialet för att undvika damning.

Transport av asbest (gäller privatpersoner)

Asbest ska transporteras så att det inte dammar eller utsätter omgivningen för damning. Små mängder asbest paketeras till exempel i tjock byggplast och tejpas tät. Paketet märks "ASBEST". Dessa kan lämnas till en godkänd anläggning för mottagande av farligt avfall.

Det som nämns här ovan gäller inte vid yrkesmässig hantering av asbest. Anställs en person att sanera/arbeta med asbest gäller hårdare krav på utrustning och skyddskläder. Kontakta Arbetsmiljöverket mer information om yrkesmässig hantering av asbest. 

Tvätt av tak och fasader med asbest

Vid hantering och bearbetning frigörs asbest. Exempel på arbeten som kan innebära att asbestfibrer frigörs är: högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, slipning med sandpapper, rengöring med sotarutrustning, sågning och håltagning.

Att högtryckstvätta ett asbesttak är inte tillåtet utan att bestämmelserna om dammspridning som finns i AFS 2006:1 23§ följs. Det behövs också personlig skyddsutrustning. De partiklar som frigörs kan spridas och vara en hälsofara under själva högtryckstvättningen. De kan också spridas via luften när det torkar upp.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.