Vård och omsorg specialisering

Kurskod:VADVAD00S, 100 poäng

Kursens innehåll

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

I kursen får du fördjupa dina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, ohälsa och funktionsförmåga. Du kommer få möjlighet att planera och genomföra vård- och omsorgsarbete inom valt kunskapsområde på ett hygieniskt, ergonomiskt och yrkesetiskt sätt med fokus på helhetssyn utifrån brukares eller patienters livssituation.

Du kommer också få möjlighet att utveckla kunskaper om och få förståelse av utvecklingsbehov och kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Dessutom kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt sätt, utveckla kunskaper om och din förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Undervisningen ska också stimulera dig till problemlösning och handlingsberedskap samt utveckla din förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Studieform/upplägg

  • Kursen erbjuds i olika studieformer.

Examinationer

Du kommer att få möjlighet att synliggöra  dina kunskaper skriftligt i ett fördjupningsarbete och i praktisk verksamhet där du ska synliggöra dina kunskaper inom valt kunskapsområde.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Kursen bygger på någon eller några av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2 och läses därför mot slutet av din utbildning till undersköterska.

Övrigt

Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kursen kräver praktisk tillämpning och om kursen läses som fristående kurs krävs det att du redan har en arbetsplats att utföra uppgifter kopplade till kursen på. Om du inte har någon arbetsplats eller tidigare arbetslivserfarenhet finns möjlighet att kombinera kursen med en orienteringskurs med praktik. Mer information finns i webbansökan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.