Social omsorg 2

Kurskod: SOASOC02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få fördjupade kunskaper inom huvudämnet social omsorg. Stor vikt läggs vid hur sociala frågor hanteras i samhället, barns behov, förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv, olika boendeformer och sysselsättning för målgrupperna. Du kommer att få lära dig om hur man arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt, rådgivning, hälsoinformation och samarbete mellan olika verksamheter.

Du kommer få möjlighet till att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar genomförda insatser utifrån biståndsbedömning. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

  • Kursen är lektionsbaserad.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
  • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
  • Kursen pågår under 10 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.
  • Kursen bygger på kurserna Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.