Psykiatri 2

Kurskod: PSYPSK02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du lära dig om psykiska sjukdomar. Du kommer även få kunskaper om samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa utifrån ett individperspektiv.

Kursen berör hur olika faktorer påverkar människors hälsa och ohälsa, former för samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan samt samverkan med anhöriga. Du kommer lära dig om hur man bedömer behov, planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd.

Kursen innehåller läkemedelsbehandling, suicidprevention och andra behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder, till exempel social färdighetsträning för ett självständigt liv och internetbaserad behandling. Kursen kommer även ge dig kunskaper om olika stödverksamheter och samtalsmetoder.

Studieform/upplägg

  • Kursen är lektionsbaserad.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
  • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
  • Kursen pågår under 10 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
  • Kursen bygger på minst översiktligt betyg i kursen Psykiatri 1.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.