Omvårdnad 1

Kurskod: OMVOMV01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om olika sjukdomar och dess orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar, smitta och smittspridning, personlig vård och omvårdnad i livets slutskede. Du kommer att lära dig om hur man arbetar på ett etiskt och patientsäkert sätt.

I kursen ingår att lära sig om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet, att arbeta utifrån en vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Du får möjlighet att träna på hur man använder medicintekniska hjälpmedel för information och dokumentation, träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar vård- och omsorgsuppgifter.  Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom omvårdnad.

Studieform/upplägg

  • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

  • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
  • Grupparbete skriftligt och muntligt
  • Praktiska moment
  • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Kursen bygger på kursen Anatomi och fysiologi 1.

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.