Hälso- och sjukvård 2

Kurskod: HAOHAL02, 100 poäng

Kursens innehåll

Du kommer i kursen få kunskaper om hälso- och sjukvård, olika medicinska åtgärder och kunskaper om smärta och smärtbehandling.

Du kommer få lära dig om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa. Du kommer få möjlighet att visa din förmåga hur du uppfattar och resonerar kring etiska frågeställningar, hur man planerar egna arbetsinsatser och hur man utför hälso- och sjukvårds- och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån rådande lagstiftning. Du kommer få möjlighet att visa din förmåga att till exempel uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd och hur man rapporterar och dokumenterar både med och utan digitala verktyg. Du kommer att behöva visa kunskaper och förmåga i hur man använder medicinteknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter och avvikelser.

Du kommer få möjlighet att utveckla och visa din förmåga i hur man bemöter, kommunicerar och samarbetar med patienter, närstående och övrig personal. Kursen innehåller även kunskaper om hur man ger första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Studieform/upplägg

  • Kursen är lektionsbaserad och kan komma att bedrivas både digitalt och på plats.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
  • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

  • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
  • Kursen bygger på kursen Hälso- och sjukvård 1.

Övrigt

I kursen Hälso- och sjukvård 2 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.