Gerontologi och geriatrik

Kurskod: GERGER0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om det normala åldrandet utifrån olika perspektiv. Du kommer att få kunskaper om olika demenssjukdomar, läkemedel och hur du förebygger vårdskador såsom undernäring, trycksår, fallolyckor med mera. Du kommer att lära dig om kostens och måltidens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Du får möjlighet att träna på hur man planerar och utför olika vård- och omsorgsuppgifter. Dessutom kommer du att lära dig om hur du kan använda språket som ett pedagogiskt verktyg med koppling till människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som fjärr/lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Det ingår en obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att genomföra APL krävs det att du kan tjänstgöra dag/kväll/helg. Du följer handledarens arbetstider. APL-platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstad kommun så resor inom kommunen förekommer. Som elev bekostar och ansvarar du själv för att ta dig till och från din APL-plats.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.