Lärande och utveckling

Kurskod: PEDLÄR0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du skaffa dig kunskap om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Du kommer att lära dig om begrepp som kunskap och kunskapssyn, fostran, lärande, undervisning och utbildning samt om olika pedagogiska teorier.

Du kommer att skaffa dig kunskap om olika faktorer som påverkar människors villkor för lärande. Exempel på faktorer är funktionsnedsättningar, sjukdomar, samhälle, kultur samt olika situationers och lärmiljöers utformning. Du kommer också att lära dig om hur människor påverkas av, och själva påverkar andra människor när det gäller lärande och utveckling.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.  

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.