Lingenässkolan A

Lingenässkolan ligger ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Den stod klar hösten 2019 och är en F-6 skola med såväl grundsärskola som grundskola och fritidsverksamhet.

Lingenäs grundsärskola

Lingenässkolan är inte bara en plats, utan en idé om en verksamhet med en tydlig pedagogisk helhetsidé för att alla barn ska få lyckas enligt mottot:

 Lingenässkolan - här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli.

           

Undervisning

Undervisning sker efter grundsärskolans läroplan (Lsär11) och kursplaner med inriktning ämnen och ämnesområden. Undervisningen i förskoleklass och fritidshem följer grundskolans läroplan (Lgr11). 

Undervisningen anpassas efter varje elevs individuella behov och fokus läggs på elevernas styrkor. Vi strävar efter en helhetssyn kring eleven och utmanar både till nyfikenhet och till ökad självständighet. Hos oss blir du sedd för den du är!

Lärmiljö

Utformningen av grundsärskolans lokaler bygger på kunskap och lång erfarenhet av att möta elever med olika former av funktionsnedsättning. Hela Lingenässkolans fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek.  

Organisation

Varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/särskollärare, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter. Personaltätheten inom grundsärskolan är hög för att kunna möta elevernas olika inlärningsbehov under hela dagen. 

Fritids erbjuds elever i åldrarna 6-12 år och verksamheten har öppet 6.30-18.30 alla vardagar. I fritidsverksamheten undervisar fritidspedagoger, förskollärare och elevassistenter.

Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare, barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.