Modersmål, hemspråk

Välkomna till en verksamhet med världens möjligheter. Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet.

Mottagningsenheten Slussen och Modersmålsenheten.
Mottagningsenheten Slussen och Modersmålsenheten.

Modersmålsstöd i förskola/förskoleklass

I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen står att man ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Det är förskolechef/rektor som ansvar för att tillsammans med sin personal arbeta, så att alla mål i läroplanerna uppfylls.

På modersmålsenheten finns idag tre modersmålstränare i arabiska och albanska som ambulerar mellan olika förskolor där det finns många barn med dessa språk.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Modersmål är ett ämne med egen kursplan och med kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. Undervisningen ska också ge varje elev möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bli två- eller flerspråkig.

En elev kan få modersmålsundervisning om:

 •  Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
 •  Språket är det dagliga umgängesspråket hemma.
 •  Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 •  Det finns en behörig/lämplig lärare.
 •  Minst fem elever väljer språket.

När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.

Elever som pratar de nationella minoritetsspråken eller är adoptivbarn behöver inte prata språket hemma men de måste dock ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Vi undervisar i följande språk
Albanska Kurdiska Rumänska Thailändska
Arabiska Kroatiska Ryska Tigrinja
Bosniska Litauiska Serbiska Turkiska
Danska Mandarin/Kantonesiska Serbokroatiska Tyska
Dari Nederländska Somaliska Ungerska
Franska Persiska Spanska Vietnamesiska
Grekiska Pashto Polska  
Isländska      


Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

För att få läsa kurs 1 på gymnasieskolan måste man ha godkänt betyg i ämnet Modersmål från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

I gymnasieskolan finns tre kurser att välja:

 • Modersmål 1 100p
 • Modersmål 2 100p
 • Aktiv tvåspråkighet 100p

Om en elev vill läsa modersmål i årskurs 1 gör man ansökan i sitt gymnasieval i årskurs 9. Vill man läsa de andra kurserna därefter tar man kontakt med studie – och yrkesvägledaren på skolan.

Man kan läsa modersmål:

 • Som individuellt val
 • Som språkval
 • Genom utökad studiekurs

Studiehandledning 

Det är rektor som fattar beslut om studiehandledning till en elev.

Studiehandledning på modersmålet är en insats för en elev som behöver stöd för att nå kunskapskraven i skolans olika ämnen. Enligt Skolförordningen och Gymnasieförordningen har varje elev som har behov av studiehandledning på sitt modersmål rätt till det. Stödet ska ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska (Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever).

Syftet med studiehandledning är att en elev ska följa klassens undervisning i alla ämnen så snabbt som möjligt för att integreras i det svenska skolsystemet.
Studiehandledning kan ges individuellt eller i grupp, före, under eller efter lektionstid. Ett gott samarbete mellan elevens mentor/klasslärare och studiehandledare är en förutsättning för att god kvalitet i studiehandledning ska uppnås.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.