Studera till lärare med lön

Nu kan du som vill bli lärare studera med lön! Kristianstads kommun erbjuder fyra personer chansen att jobba halvtid och samtidigt läsa till grund- eller ämneslärare på Högskolan Kristianstad i en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Ansök mellan 15 februari och 15 mars.

Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen. Foto: Högskolan Kristianstad
Ezgi Tümsa läser den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen. Foto: Högskolan Kristianstad

Kombimodell i två varianter

Notera att rekryteringen för Kombi i år (med start HT 2021) är avslutad. Kristianstads kommun har fyllt samtliga fyra platser.

Högskolan Kristianstad och kommuner i regionen, Småland och Blekinge har tillsammans tagit fram ett utbildnings- och arbetskoncept med där vi kan ge dig en unik möjlighet att läsa till lärare med månadslön. 

För tredje året i rad öppnar Kristianstads kommun upp för kombimodellen. Första gången kombimodellen testades var 2019, då gällde det arbete i kombination med studier till grundlärare för årskurs 4-6. Kombimodellen för 2020 modifierades något och vände sig till de som var intresserade av att undervisa i matematik, fysik och kemi i årskurs 7-9. Kombimodellen är framtagen för att säkra framtida arbetskraft, därav varierar antalet platser och utbildningskombinationer med åren.

2021 kommer Kristianstads kommun erbjuda två platser på vardera utbildning.

Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning årskurs 4-6

Så fungerar det

Studierna är på 75 % och arbetet på 50 %, i praktiken innebär det att två dagar tillägnas studier och tre dagar undervisning. Under utbildningstiden, vilken av naturliga skäl blir längre (tio terminer), får du en legitimerad mentor, stöd av lektor och du ingår i ett arbetslag med erfarna kollegor.

Under din studietid är du knuten till Kristianstads kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad. Vi har individuell lönesättning och du får månadslön för 50 procent arbete. Du kan även ansöka om studiestöd från CSN. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Studietakten är på 75 % och studierna pågår sammanlagt tio terminer. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurser 4–6 och i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstads hemsida. 

Arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning årskurs 7-9

Så fungerar det

Första året, med start hösten 2021, fokuserar du på studierna på 125 %. Du får också en grund i utbildningsvetenskap och du gör din första handledda verksamhetsförlagda utbildning (VFU), på den skola som du sedan ska börja arbeta på.

Andra året, med start i augusti 2022, börjar du arbeta och du arbetar heltid första veckorna innan studierna tar vid. Då läggs planeringen och du är med i uppstarten tillsammans med dina kollegor. Du kombinerar sedan dina studier som börjar i september, med arbete som lärare i Kristianstads kommun och du får lön under hela studietiden baserat på din halvtidstjänst. Anställningen består av 50 procent på tre förutbestämda dagar. De andra två dagarna studerar du på högskolan tillsammans med dina studiekamrater. 

Under din studietid är du knuten till Kristianstads kommun och anställningsavtal skrivs varje år, under förutsättning att du klarar dina studier vid Högskolan Kristianstad. Vi har individuell lönesättning och du får månadslön för 50 procent arbete. Du kan även ansöka om studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 270 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen. Studietakten är på 75 procent och studierna pågår sammanlagt 5 år. Utbildningen ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskap och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer om utbildningen på Högskolan Kristianstads hemsida. 

Så här ansöker du, 15 februari till 15 mars

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du söka och uppfylla kraven både för anställning i Kristianstads kommun och studier på Högskolan Kristianstad. Du måste alltså göra två ansökningar i perioden mellan 15 februari och 15 mars.
Ansökan till tjänst i Kristianstads kommun: kristianstad.se/jobb
Ansökan till utbildningen på Högskolan Kristianstad: antagning.se 

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Frågor om lärararbetet

Monika Bacic
HR-specialist, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 26 66

Frågor om utbildningen

Lena Löfgren
Universitetslektor och programrådsansvarig ämneslärarutbildning,
Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-250 34 31

Pia Thornberg
Universitetsadjunkt och programrådsansvarig för kompetens- och skolutveckling,
Högskolan Kristianstad
Telefon: 044-250 34 60

 

Common questions

  • Vad är kombimodellen?

   Kombimodellen är en modell där du får en alldeles särskild och unik möjlighet att förankra studier och teori med verksamheten ute på skolan där du arbetar. Hösten 2021 erbjuder Kristianstads kommun totalt fyra platser. I Kristianstads kommun har vi två olika ”kombimodeller” och studenterna kallar vi för ”kombilärare”.

   Kombi 7-9: Två platser erbjuds till Högskolan Kristianstads arbetsplatsförlagda ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9. Första året är det studier på heltid och fr.o.m. år två arbetar du 50 % och studerar 75 %, studietiden ut. Ditt anställningsavtal får du år två.  

   Kombi 4-6: Två platser erbjuds till Högskolan Kristianstads arbetsplatsförlagda grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 4-6. Du börjar din anställning höstterminen 12 augusti 2021 och kombinerar 50 % arbete med 75 % studier hela studieperioden.

  • Hur skiljer sig denna modell från att arbeta extra under studietiden som vikarie?

   Som kombilärare har du en fast löpande inkomst, även under jul och sommar. Du är ordinarie personal på skolan och arbetar på samma arbetsplats hela tiden och kan verkligen investera i att lära känna elever och kollegor. Man blir en naturlig del av arbetslaget på skolan och är med i uppstarten och planeringen av läsåret. I arbetet som kombilärare får man också ett organiserat stöd från mentor. Våra kombilärare studerar tillsammans med andra studenter på högskolan som har samma upplägg på samma veckodagar, där får man också ett utbyte kamrater emellan. Som kombilärare får man en unik möjlighet att kombinera teori med praktik.

  • Vilken lön får jag?

   Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Du lönesätts som obehörig lärare med månadslön. Ingen lön betalas från arbetsgivaren för studierna, utan du får lön på 50 % under tiden du arbetar. I din anställning har du rätt till friskvårdsbidrag på 1000 kronor per år.

  • Hur funkar rekryteringen?

   Efter att ansökningsperioden stängt gör vi som arbetsgivare ett urval. För att bli aktuell i rekryteringsprocessen behöver du söka både utbildningen och tjänsten. Du måste också vara behörig till utbildningen. Arbetsgivaren får besked från högskolan efter att du sökt utbildningen huruvida du är behörig till utbildningen eller ej. Läs mer på högskolans hemsida om vilken behörighet som krävs för utbildningen. Arbetsgivaren kommer att använda sig av ditt meritvärde i urvalet, som vi får från högskolan.

  • När får jag veta om jag får en plats?

   Efter rekryteringsprocessen för tjänsten kommer du att få reda på om du blir en av de fyra som kan få en plats hos oss under förutsättning att du sedan blir antagen till utbildningen.

   Det slutgiltiga beskedet om en plats hos oss kan du få först när Högskolan skickar ut antagningsbeskedet. Observera att antagningen sker tidigare än övriga utbildningar. Högskolan gör urvalet 20 april. Först därefter kan man veta om man har fått en plats i Kristianstads Kommun. För frågor om antagning till högskolan, kontakta Högskolan Kristianstads antagningsenhet.

  • När börjar anställningen?

   Kombi 7-9: I Kristianstads kommun skriver vi anställningsavtal från och med år två i dina studier, eftersom du börjar arbeta då. Du kommer att kunna besöka skolan du kommer ha din anställning på, höstterminen 2021, och du gör även din VFU på skolan under vårterminen 2022.

   Kombi 4-6: Lärares arbetsårstid börjar 12 augusti 2021 och din anställning börjar då. Du arbetar heltid fram till att studierna börjar på Högskolan Kristianstad.

  • Vilket avtal anställs jag på?

   Ferieavtal betyder att du har en del reglerad tid, och en del förtroendetid. Du anställs ett år i taget. Vi ser över om du följer dina åtaganden innan vi skriver nytt anställningsavtal inför varje nytt läsår. Avtalet följer gällande kollektivavtal. Vi skriver ett lärarutbildningskontrakt som bilaga till anställningsavtalet. Det är ett partsgemensamt kontrakt framtaget tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

   Kombi 7-9: Du måste ha genomfört ditt första studieår med godkända studier, samt fått godkänt på din första VFU för att bli erbjuden en anställning till år två. Du anställs då som obehörig lärare, tidsbegränsat enligt Skollagen, med ferieavtal.

   Kombi 4-6: Anställningen börjar i samband med lärarnas arbetsårstid i Kristianstads kommun, 12 augusti 2021. Det innebär att du arbetar heltid fram till att studierna på högskolan startar. Godkända studier och godkänd VFU krävs för att få fortsatt anställning i Kristianstads kommun.     

  • Vad händer med min anställning om jag blir sjukskriven under en längre period?

   När anställningen har ingåtts gör du en sjukanmälan till arbetsgivaren första arbetsdagen du är sjuk. Den första arbetsdagen görs ett karensavdrag. Från dag 2 -14 betalar arbetsgivaren sjuklön. Du behöver uppvisa läkarintyg för att styrka din frånvaro. Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

  • Vilket stöd har jag som ”kombilärare”?

   Vi ger dig stöd i form av mentorskap av legitimerad lärare. Mentorn är ett stort stöd i ditt dagliga arbete. Mentor introducerar dig och hjälper dig t.ex. med planering och dokumentation. Utöver mentorn har du ett stöd av rektor, arbetslag och ämneslag. Under dina VFU-perioder har du en behörig VFU-handledare kopplad till dig. Som kombilärare i Kristianstads Kommun får du dessutom stöd av lektor. Våra nuvarande kombilärare berättar också att de stöttar varandra mycket - alla har ju alla liknande utmaningar. 

  • Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?

   Du behöver få godkända studier och godkänd VFU för att kunna vara anställd av Kristianstads kommun kommande termin. Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan med det ansvar som följer av ditt anställningsavtal. Vi förväntar oss till exempel att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor och din chef. Du tar din del av ansvaret för att du, din mentor och handledare har ett givande utbyte.

  • Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

   Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Du fortsätter arbeta som obehörig lärare på 50 procent under resterande del av avtalet (dvs max ett år).

  • Vad händer om jag säger upp min anställning?

   Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du kvar som obehörig lärare på 50 procent.

    

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.