Önska förskoleklass och årskurs 7

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten 2023 har du möjlighet att önska skolor i skolvalet under perioden 27 februari – 12 mars 2023.

Önska skolor inför läsår 2023/2024

Skolvalet inför läsåret 2023/2024 är nu stängt. 

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt. De barn som är födda 2017 och är folkbokförda i Kristianstads kommun ska inför läsåret 2023/2024 önska skolor inför blivande förskoleklass.

Årskurs 7

Barn i årskurs 6 som ska börja i årskurs 7 har möjlighet att önska skolor inför läsåret 2023/2024. Går barnet på en skola som har upp till årskurs 9 så har barnet en garanterad plats i årskurs 7 även om inget aktiv val görs.

Viktig information innan du önskar skolor

 1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av samtliga vårdnadshavare för att ansökan ska vara giltig.
 2. Ansökan måste vara inkommen under skolvalsperioden 27 februari - 12 mars 2023 för att den ska vara giltig. 
 3. E-tjänst och blankett för att önska skola är endast tillgängliga på hemsidan under skolvalsperioden. 
 4. Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under stycket skolskjuts). 
 5. Du har inte syskonförtur till en skola, utan syskonförtur är ett urvalskriterium då elever har samma relativa närhet. Läs mer under urvalskriterier.
 6. Önskemålen om skola betyder inte att ditt barn har rätt till önskade skolor då det beror på hur många andra som önskar samma skola och var de bor.

Önska skolor 27 februari – 12 mars

Önskemålen om skolor görs i vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett under perioden 27 februari – 12 mars. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan bara den är inkommen innan periodens slut, ansökningar efter den 12 mars är ogiltiga.

 • Du kan önska upp till tre skolor i skolvalet
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under stycket skolskjuts).

E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID. Manual till e-tjänsten finns längst ner på sidan under Relaterad information.

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolval ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Blanketten finns endast tillgänglig här på hemsidan och på medborgarcenter i Rådhus Skåne under skolvalsperioden (27 februari-12 mars 2023).

Om ansökan görs via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten eller lämnas till medborgarcenter i Rådhus Skåne senast fredag den 10 mars 2023.

Samtliga vårdnadshavare ska godkänna

Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska gälla. Detta gäller såväl ansökan via e-tjänst som blankett.

Ogiltig ansökan eller ej inskickad ansökan

Om ansökan inte är signerad av samtliga vårdnadshavare eller inte är inskickad inom ansökningstiden är ansökan ogiltig. Vid ogiltig ansökan räknas det som att inget val gjorts och ditt barn placeras på en skola enligt närhetsprincipen. Det samma gäller om ni inte gör någon ansökan alls.

Läs mer under Närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Grundregel för skolplacering

Grundregeln är att barnet skall placeras utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Om antalet sökande är fler än det finns tillgängliga skolplatser används fastställda urvalskriterier och principer. Får du inte något av dina önskemål eller om du inte önskat skola alls kommer barnet att få en skolplacering på en skola med lediga platser enligt närhetsprincipen (nödvändigtvis inte sin närmsta).

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Det går inte i förväg att säga vilken skola ditt barn får plats på, utan det beror bland annat på:

 • Vilka skolenheter du önskar
 • Hur många andra som önskar de skolorna
 • Var de som önskar skolorna bor
 • Hur många platser det finns på önskade skolor

Närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Alla barn som är folkbokförda i Kristianstads kommun har rätt att få en skola enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Skola nära hemmet enligt närhetsprincipen avser de skolor som ligger inom nedan skolskjutsgränserna alternativ en skola som ger barnet rätt till skolskjuts om skola saknas inom skolskjutsgränsen (anvisad skola), dock inte alltid närmsta.

 • 2 000m - skolskjutsgräns för förskoleklass
 • 4 000m - skolskjutsgräns för årskurs 7

Avståndet från hemmet till skolor beräknas utifrån barnets folkbokföringsadress och avser kortaste väg till skolan. Här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts upphör om barnet har en eller flera skolor inom skolskjutsgränserna och önskar en skola utanför skolskjutsgränsen. 

Om ingen skola finns inom skolskjutsgränserna så kommer det vid ansökan i e-tjänsten att stå ”Ger skolskjuts” bakom den skola barnet har rätt att få skolskjuts till utifrån skolskjutsområden.

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

Barnets folkbokföringsadress  

Kristianstads kommuns fastställda urvalskriterier och principer utgår från barnets folkbokföringsadress vid uträkning av avstånd för beräkning av relativ närhet när det finns fler sökande än det finns platser på en skola enligt urvalskriterierna.

Enligt folkbokföringslagen ska barnet vara folkbokförd där barnet är bosatt, det vill säga där barnet regelbundet har sin dygnsvila. Uppstår det misstanke om att barnet är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ska du flytta inom kommunen innan läsåret 2023/2024 ska du styrka barnets kommande adress med underlag från Skatteverket om man vid hantering ska utgå från den kommande adressen.

Beslut om skolplacering

Cirka tre veckor efter att skolvalet stängts kommer du att få ett mejl om att beslut om skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten. Om du ansökt via blankett alternativt inte gjort något aktivt val skickas beslutet med post.

E-tjänst: Se beslut om placering i förskoleklass och årskurs 7

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Skolbyte för blivande förskoleklass och årskurs 7

Om du inte är nöjd med beslutet om skolplacering har du möjlighet att ansöka om skolbyte under en period på cirka en vecka i april för att få besked under maj månad.

14-23 april 2023 är vår e-tjänst öppen för skolbyte till läsår 2023/2024. Bytesansökningar inom denna period får beslut under maj månad. Skolbyten beviljas endast i mån av plats och är det fler sökande än det finns tillgängliga platser används fastställda urvalskriterier. 

Om du ansöker om skolbyte via blankett ska blanketten vara inkommen till placeringsenheten eller lämnas till medborgarcenter i Rådhus Skåne senast fredagen den 21 april 2023.

Inkommen ansökan om skolbyte efter den 23 april hanteras först i slutet av juni.

Läs mer om att byta skola

Profilklass

Vissa kommunala skolor har en så kallad profilklass med färdighetsprov till årskurs 7.

 • Om skola med profilklassen har färdighetsprov sker intag via detta prov och inte via det ordinarie skolvalet. Kontakta aktuella skolor med profilklasser för information om ansökan och ansökningstid. Gäller bild- och formklass på Nosabyskolan, musikklass på Fröknegårdskolan, Fotbollsakademin på Fjälkinge skola samt handbollsklass på Slättängsskolan.
 • Besked till antagna elever i profilklasser ska vara klart innan ordinarie skolval stänger.
 • Skola med profilklasser utan färdighetsprov söks inom det ordinarie skolvalet via vår e-tjänst. Gäller språkprofilklass på Norretullskolan samt montessoriklass på Sånnaskolan och Rönnowskolan. Profilklassen kan önskas först när du fått beslut om skolplacering.

På sidan "Grundskola" kan du läsa mer om profilklass och se vilka som finns.

Läs mer om profilklasser i grundskolan 

Önska en fristående skola

Om du vill ansöka om plats till en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresseras av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser och kan inte sökas via kommunen e-tjänst.

Om du tackat JA till en fristående skola och är nöjd med den placeringen behöver du inte önska kommunal skola. Meddela placeringsenheten via e-post vilken skola ni tackat ja till samt barnets namn och personnummer. Vill du ändå önska en kommunal skola ska du göra det under skolvalsperioden i vår e-tjänst.

Som ett planeringsstöd för kommunen kan ni i ert skolval, via vår e-tjänst, ange ”Fristående skola” med den prioriteten, 1-3, ni önskar den fristående skolan. Är inte Fristående skola prioriterad som nr 1 kommer eleven vara med i det kommunala skolvalet på högre prioriterade önskemål.

Observera att detta är inte är en ansökan till fristående skola utan endast ett planeringsstöd för kommunen.

skolplaceringar@kristianstad.se

På väg att bosätta er i Kristianstad

Om du är på väg att flytta till Kristianstads kommun inför nästa läsår och har barn som ska börja i förskoleklass kontaktar du placeringsenheten för mer information.

Läs mer om inflyttning

Tidigare skolstart eller uppskjuten skolstart

Om ni fått beslut om tidig eller uppskjuten skolstart enligt nedan så meddela placeringsenheten.

 • Uppskjuten skolstart: Om barnet önskar börja i förskoleklass vid sju års ålder krävs särskilda skäl. Barnet går då kvar i förskolan och börjar förskoleklass det år barnet fyller sju år. Skolchef fattar beslut om uppskjuten skolplikt.
 • Tidig skolstart: I mån av plats finns det möjlighet att börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Skolan bedömer om barnet har förutsättningar och rektorn fattar beslut.

Urvalskriterier

Fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar används om det är fler sökande till en skola än det finns tillgängliga platser.

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Fritidshem

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn fått en skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Modersmålsundervisning

Elev har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Information om ansökan hittar du här:

Läs mer om modersmål

Överklaga beslut om skolplacering

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att ett önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att de är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få plats i den skola som de helst önskar.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt fastställda urvalskriterier och principer kan ni ansöka om skolbyte.

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder utifrån Kristianstads kommuns fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar kan du överklaga beslutet.

Läs mer om att överklaga skolplacering

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.