Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer i stort grundskolans läsår.

Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.

Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller alltid minst 178 dagar. På hösten är det en veckas lov. Under jul- och nyårshelgerna har eleverna lov. Vårterminen innehåller en sportlovsvecka, vecka 8 och en ledig vecka i samband med påskhelgen.

Läsårstider för grundskola och gymnasieskola 

Läsårstider 2023/2024
Period Dagar
Elevernas läsår 2023-08-15 - 2024-06-05
Höstterminen 2023-08-15 - 2023-12-22
Vårterminen 2024-01-09 - 2024-06-05
Lovdagar

2023-10-30 - 2023-11-03 v. 44 Höstlov

2024-02-19 - 2024-02-23 v. 8 Sportlov

2024-04-02 - 2024-04-05 v. 14 Påsklov

2024-05-10

Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.Du kan se vilka datum som gäller på samtliga skolor, fritidshem och förskolor i dokumentet Läsårsinformation 2023/2024.
Lärarnas arbetsår 2023-08-08 - 2024-06-12
Läsårstider 2024/2025
Period Dagar
Elevernas läsår 2024-08-13 - 2025-06-05
Höstterminen 2024-08-13 - 2024-12-20
Vårterminen 2025-01-08 - 2025-06-05
Lovdagar

2024-10-28 - 2024-11-01 v. 44 Höstlov

2025-02-17 - 2025-02-21 v. 8 Sportlov

2025-04-14 - 2025-04-18 v. 16 Påsklov

2025-05-30

Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
Lärarnas arbetsår 2024-08-06 - 2025-06-11
Läsårstider 2025/2026
Period  Dagar
Elevernas läsår 20250812 - 20260605
Höstterminen 20250812 - 20251219
Vårterminen 20260108 - 20260605
Lovdagar

2025-10-27 - 2025-10-31 v. 44 Höstlov

2026-02-16 - 2026-02-20 v. 8 Sportlov

2026-04-06 - 2025-04-10 v. 15 Påsklov

2026-05-15

Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
Lärarnas arbetsår 20250805 - 20260610

Ledighet för elev i grundskola och gymnasieskola

Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Skolan behöver få information från vårdnadshavare eller myndig elev, om varför eleven ska vara frånvarande för att kunna avgöra om ledigheten ska beviljas eller inte. Om ni tänker ansöka om ledighet som gör att elevens sammanlagda ledighet under läsåret överstiger 10 dagar om tänkt ledighet beviljas krävs det enligt skollagen synnerliga skäl för att den ledigheten ska beviljas. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja denna typ av ledighet. Att åka på en semesterresa är inte synnerliga skäl.

Oavsett om eleven har varit ledig tidigare eller inte kan en ansökan avslås om det till exempel ska genomföras nationella prov under den tid som ledigheten önskas.

Elev i gymnasieskolan avråds från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar för att informera sig om och arbeta med de moment som hen missat i undervisningen.

Om eleven är frånvarande trots att ledigheten inte har beviljats, noteras den som ogiltig frånvaro.

Måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan?

Lagstiftningen utgår ifrån att vårdnadshavare är överens och talar inte om hur man ska hantera situationer där vårdnadshavare är oense. Om det är konflikt om ledigheten mellan vårdnadshavarna ska skolan förhålla sig neutral i konflikten. Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna samtycker om ledigheten men det är viktigt att båda får samma information från skolan.

För ledigheter som överstiger 10 dagars ledighet under läsåret krävs synnerliga skäl för att ansökan ska beviljas, därför krävs också båda vårdnadshavarnas underskrift.

Ansöka om ledighet

Vårdnadshavare eller myndig elev kan ansöka om ledighet upp till 10 dagar per läsår via Edlevo app eller EdlevoElev. Ansökan ska lämnas in i god tid före tänkt ledighet.  

Om du ska ansöka om ledighet som gör att elevens sammanlagda ledighet under läsåret överstiger 10 dagar om tänkt ledighet beviljas krävs synnerliga skäl. För elev i grundskola ska blanketten för ansökan om ledighet utöver dag 10 användas och för elev i gymnasieskola ska blankett för ledighetsansökan på gymnasieskola användas. Ansökan måste lämnas in minst tre veckor före tänkt ledighet. 

Du hittar inloggningslänk till Edlevo och blanketter överst på sidan under avsnittet E-tjänster.

Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

Sex dagar per år har medarbetarna i förskola och fritidshem gemensam planering och kompetensutveckling. Dagarna används också till att utvärdera verksamheten. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

Alla vårdnadshavare får information om planerings- och kompetensutvecklingsdagarna minst två månader i förväg. På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Dagarna medför ingen reducering av avgiften.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet. Detta görs via barnschema Edlevo app och gå in i god tid innan för att registrera aktuella tider eller lämna dagen blank (inga tider) om barnet ska vara ledig. Mer information om Edlevo app www.kristianstad.se/registrerabarnschema.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.