Bild- och formklasserna

Här hittar ni information om bild- och formklasserna på Nosabyskolan. Vi är profilklasser i årskurserna 4-9 där vi arbetar tematiskt med bilden i centrum.

Vår verksamhet

Bild- och formklasserna är profilklasser som arbetar tematiskt med bilden i centrum. Vi finns på Nosabyskolan i Kristianstad. Vi har elever från årskurs 4-9 och har dessutom ett eget fritidshem för de yngre eleverna. Vårt upptagningsområde är hela Kristianstads kommun och elever från hela kommunen har därför möjlighet att söka till klasserna.

Tematiskt arbete

I bild- och formklasserna är det tematiska arbetet en röd tråd, en ledstjärna, som spelar en central roll i det dagliga arbetet. Förutom att arbeta med olika tekniker och material arbetar vi mycket med att förmedla olika budskap med hjälp av bildspråk, som tillsammans med text ger en helhet. Eleverna skapar pedagogiska bilder som beskriver förlopp och skeenden, bildserier, seriestrippar och konstbilder, som alla förstärker faktadelen. De pedagogiska bilderna förtydligar fakta och information med ett tydligt bildspråk.

 

Vi arbetar med bland annat följande viktiga förmågor:  

 • Reflekterande och analyserande förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Förmåga att hantera information
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
 • Begreppslig förmåga
 • Förmåga att använda ett tydligt bildspråk
 • God studieteknik
 • Förmågan att på ett konkret sätt uttrycka sig i tal och skrift utifrån exempelvis tankekartor.

Arbetssätt

All undervisning utgår självklart från Lgr11 och vår ämnesövergripande pedagogik ger möjlighet till fler tillfällen till bedömning, eftersom temauppgifterna i de flesta fall inkluderar flera olika ämnen. Uppgifterna bedöms därför av flera lärare utifrån ämnesspecifika perspektiv och förmågor. Detta gäller såväl muntliga som skriftliga uppgifter.

Våra pedagoger är engagerade, ämneslärare som arbetar för ett lustfyllt lärande och ett tryggt och tillåtande arbetsklimat. Vi anser att det är viktigt att möta, stötta och utmana alla elever och arbetar för att samtliga elever ska nå sin individuella högstanivå. Av den orsaken lägger vi undervisningen strax över elevernas tidigare kunskapsnivå, eftersom det genererar de bästa resultaten enligt modern forskning.

Inlärning och eget ansvar

Bild- och form tror på att kombinera och aktivera flera olika sinnen för att ge förutsättningar för ett framgångsrikt lärande. I detta arbete ser vi skapandet av den gemensamma tankekartan och den pedagogiska bilden som utmärkta pedagogiska redskap. Detta arbetssätt känner våra elever igen som en se-höra-göra-inlärning. Eleverna får genom detta arbetssätt en kunskap som består under tid.  Vi anser också att kunskap uppstår och utvecklas i samspel med andra och därför läggs stor vikt vid att reflektera, resonera, diskutera och argumentera.

En annan viktig del i bild- och forms pedagogik är att planera upp och ta ansvar för sitt eget lärande och att lära sig bedöma eget och andras arbete. För att utveckla bedömningskunskaper, det vill säga förmåga att ge positiv och utvecklande feedback och förmåga att förändra och förbättra eget arbete efter instruktioner, använder vi kamratrespons. Kamratresponsen kan ges på såväl enskilda temauppgifter som hela temaböcker.

Lägre årskurserna

I de lägre årskurserna inleds det tematiska arbetet ofta med en upptakt, då temat introduceras genom studier av tidsaxlar, film, kartbok, tidningar eller liknande. Därefter börjar arbete med en temabok. Temaboken innehåller ett antal kapitel och varje kapitel inleds med en tankekarta som vi skapar gemensamt antingen på tavlan eller i ett interaktivt datorprogram. Eleverna skriver på lösblad. Tankekartan skall ingå i boken och arbetet med den tar ofta lång tid, eftersom det blir mycket berättande, frågor och diskussioner. Tankekartorna ligger sedan som grund för texter, som eleverna skriver efter egen förmåga. Ytterligare information inhämtas genom skolans bibliotek, datorprogram och internet. I arbetet med temaböckerna tränas och utvecklas de olika förmågorna som ingår i kursplanerna. Därtill vittnar många elever om att de kommer ihåg vad de lärt sig långt senare tack vare dessa temaböcker.

Högre årskurserna

I de högre årskurserna kompletteras och utökas det tematiska arbetssättet och eleverna ges möjlighet att påverka och ta större ansvar för sin inlärning. Eleverna söker information, bearbetar den på olika sätt och får också möjlighet att prova på olika arbetssätt och redovisningsformer. I det tematiska arbetet tillkommer flera olika uttrycksformer som t.ex. foto och film. Självklart utgör det egna skapandet en viktig del av arbetet.

Fritidsklubben

Bild- och fomrklassernas fritids.
Klubben har egna lokaler med kök, mysrum och pysselrum.

Nosabyskolans fritidsklubb har elever från åk 4-6. För tillfället har vi 25 elever inskrivna. Vi startade fritidsklubben våren 2013 i helt nya, fina lokaler. Klubben har egna lokaler med kök, mysrum och pysselrum men vi har även tillgång till övriga lokaler på skolan. Exempel på lokaler vi brukar nyttja är idrottshall, musiksal, slöjdsalar, elevcafé samt spelhåla.

Varje månad har vi ett Klubbenråd tillsammans med eleverna. Vi utvärderar då månaden som har varit och eleverna får komma med förslag på aktiviteter för kommande månad. På detta vis utgår vi alltid ifrån elevernas önskemål och tidigare erfarenheter när vi gör månadsbladet med kommande månads aktiviteter.  Vårt mål är att alltid kunna erbjuda roliga och utvecklande aktiviteter samt en trygg miljö för våra elever.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Nosabyskolan

School zone: Östra

Phone

044-13 60 21

Visit address

Balsbyvägen 6

291 47 Kristianstad

More contacts

Maria Åström

Rektor, bild- och form åk 4-9

0733-13 60 22

Anne Lindkvist

Administratör

044-13 60 23