Lagar och regler

Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla förskola eller fritidshem inom rimlig tid. Tillsynsansvaret ligger på Statens Skolinspektion. Det kommunala ansvaret har Barn- och utbildningsnämnden.

Utformning och skyldigheter  

I Skollagen finns grundläggande bestämmelser för hur förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska utformas. I lagen anges kommunernas skyldighet att tillhandahålla verksamhet av god kvalitet utan oskäligt dröjsmål. Skyldigheten gäller för alla barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Detta gäller för barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har behov av särskilt stöd. Barn till arbetssökande och barn till föräldralediga har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 erbjuds allmän förskola. Det innebär att 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 3 timmar per dag. Detta gäller under grundskolans terminer och inkluderar inte lunch.

Tillsynsansvar

Statens Skolinspektion är den statliga myndighet som har tillsynsansvar för förskola och fritidshem. Det kommunala ansvaret ligger hos Barn- och utbildningsnämnden. För fristående förskolor och fristående fritidshem har Barn- och utbildningsnämnden tillsynsansvar.

Måldokument

Läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är de nationella måldokument som styr verksamheten. Tillsammans med Allmänna råd ska läroplansbestämmelserna ligga till grund för verksamheten i pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.