Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Några av våra skolor har profilklasser.

Obligatorisk skola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med 9 läsår. När barnen är 6 år börjar de i förskoleklass som också är obligatorisk. 

Verksamheterna kan variera på våra skolor. Några har verksamhet från F-klass till och med årskurs 6, medan andra har till och med årskurs 9. Några skolor har endast årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Grundskolor

Du önskar den skola du vill att ditt barn ska gå på genom att ansöka via e-tjänst eller blankett.

Önska skola

Fritidshem

För barn i åldrarna 6-12 år erbjuds fritidshem på alla skolor för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är öppna före och efter skoldagen samt på lov. Du kan ansöka om plats i fritidshem efter besked om skolplacering.

Fritidshem, fritids

Profilklasser

Några av våra skolor har profilklasser.

En profilklass kan ha ett färdighetsprov som avgör vilka elever som får placering på skolan där profilklassen finns. Färdighetsprov får endast användas om profilen bygger på ämnena bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd. Profilklasser med färdighetsprov har i så fall ett eget intag av elever till skolan och ansökan görs direkt till den skolan.

Andra profilklasser har inget färdighetsprov. Plats till dessa skolor söks via vår e-tjänst och med ordinarie urvalskriterier för skolplacering.

  • Montessoriklass (årskurs F-6, har inte färdighetsprov) Sånnaskolan
  • Montessoriklass (årskurs 7-9, har inte färdighetsprov) på Rönnowskolan
  • Språkprofilsklass (årskurs 7-9, har inte färdighetsprov) på Norretullskolan

Moderna språk

Från och med årskurs 6 ska eleverna läsa moderna språk och har då möjlighet att välja mellan tyska och spanska.

Vårdnadshavare kan göra språkval digitalt i Edlevo app som finns längst ner på sidan under relaterat eller genom blankett för språkval i årskurs 6-9, som finns längst upp på sidan.

Inför valet är det bra att veta att ett betyg i ett modernt språk får läggas till som ett 17:e betyg och kan då höja meritvärdet inför gymnasievalet.

Om inget modernt språk väljs, finns det andra alternativ att välja. Innan detta val görs ska eleven prata med mentor/klassföreståndare om vad de olika alternativen innebär.

Fokusskolor

Från och med hösten 2016 är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och annat professionellt stöd i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.

Information vid övergång till ny skola

Enligt skollagen ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven till den mottagande skolan som behövs för att underlätta övergången för eleven.  Det är viktigt att elevens övergång blir så bra som möjligt. De dokument som främst lämnas över rör elevens kunskapsutveckling och eventuellt behov av stöd.

Samtliga av kommunens skolor använder skolsystemet Unikum för elevdokumentation och mottagande skola kan därför ta del av dokumentation därifrån.

Den gymnasieskola som eleven kommit in på kan hämta elevdokumentationen i det digitala systemet för gymnasieantagningen.

Information från kommunala förskolor till kommunala skolor sker också via Unikum.

Varaktig utlandsvistelse

Planerar du en längre utlandsvistelse och vill att ditt barn ska gå i skola där? Vid längre utlandsvistelse kan du ansöka om skolpliktens fullgörande på annat sätt. Alternativt kan du ansöka om skolpliktens upphörande. Samtliga vårdnadshavare måste underteckna blanketterna. Mer information finns i blanketterna. Du hittar dem längst ner på sidan, under e-tjänster.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.