Inkomstjämförelse

Årligen görs en efterkontroll av vårdnadshavares inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Vid en differens kommer en separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare. Är återbetalning aktuellt sker det via avdrag på ordinarie faktura eller en manuell utbetalning.

Information om kontroll av inkomståret 2021

Inkomstuppgiften som ni lämnat till barn- och utbildningsförvaltningen har jämförts mot Skatteverkets uppgift om er deklarerade inkomst 2021. Uppgiften från Skatteverket är den taxerade inkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet för året 2021. Den inkomst som ni under året 2021 har lämnat till Barn- och utbildningsförvaltningen låg till grund för avgiften 2021. Maxtaxan för förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg innebär att vårdnadshavare ska betala efter familjens sammanlagda bruttoinkomst (årsinkomsten delat med 12).

Kontroll har gjorts utifrån vad ni skulle ha betalt enligt taxerad förvärvsinkomst 2021 och vad ni faktiskt har betalt i avgifter under 2021, vilket har medfört en justerad avgift. Justeringen finns specificerad för varje månad (inkomstkorrigering (ååmm) 2101–2112) på fakturan, vilket kan
innebära både påslag och avdrag.

Om återbetalning ska ske kommer avdrag på kommande fakturor att göras alternativt kan utbetalning bli aktuellt. Vid utbetalning kommer ett brev att skickas via posten med instruktioner hur återbetalning sker. (Finns skulder till kommunen regleras dessa i första hand.)

Om en månad inte anges på fakturan, stämmer avgiften mot den taxerade förvärvsinkomsten och fakturaraden 0 kr visas inte på fakturan.

När kommer fakturan?

Fakturan avseende inkomstjämförelsen 2021 kommer att skickas ut runt den 10 februari 2023 och ska vara betalad till den 1 april 2023.

Frågor om fakturan

Har ni frågor om fakturan som avser förskola tar ni kontakt med placeringsenheten på telefonnummer 044-13 56 65. Vid frågor som gäller fritidshem tar ni kontakt med administratör på skolan. Kontaktuppgifter till administratören  finns på skolans webbsida:

Grundskolor

Du kan också få hjälp och kontaktuppgifter genom att ringa till medborgarcenter på telefonnummer 044-13 50 00.

Hjälp med avbetalningsplan

Vill ni ha hjälp med en avbetalningsplan (kostar 170 kr) tar ni kontakt med redovisningsenheten på kommunledningskontoret.

Kontaktpersoner

Lena Becker-Olsson
E-post: lena.becker-olsson@kristianstad.se
Telefon: 044-13 53 83

Gunilla Lindell
E-post: gunilla.lindell@kristianstad.se
Telefon: 044-13 53 80

Observera att om skulden inte regleras kommer placeringen att upphöra enligt beslutad avstängningsrutin. Förnyad placering beviljas ej förrän skulden är reglerad.

Bestrida fakturan

Om fakturan inte stämmer kan du bestrida den genom att skriftligen bestrida den inom 21 dagar från fakturadatum. Det är viktigt att du noga beskriver vad du bestrider och skickar med tydliga underlag som styrker dina uppgifter. När genomgång av ditt bestridande är gjort skickas ett beslut till dig.

Bestridande skickas till:

Kristianstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Barn- och utbildningsförvaltning

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.