Fritidshem, fritids

Fritidshem vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras.
På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras.

Fritidshem är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan. Våra kommunala fritidshem är öppna före och efter skoltid samt på loven. Barn mellan 6 och 13 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats på fritidshem. Fritidshemmen har normalt öppet vardagar klockan 06.30-18.30, variationer kan dock förekomma.

Vad är fritidshem?

Fritidshem är en verksamhet som vänder sig till skolbarn i åldrarna 6-13 vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmen är ofta placerade i anslutning till grundskolan och tar emot barn före och efter skoldagen samt under loven.

På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras. De ges också en meningsfull fritid med rekreation. Delvis får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Vad är fritidsklubb?

På en del fritidshem finns en speciell verksamhet för de lite äldre barnen, ofta kallad fritidsklubb. På fritidsklubben är aktiviteterna lite mer fria och inriktas också mot aktiviteter utanför skolan.

Ansökan

För att få plats i ett kommunalt fritidshem ska en ansökan göras. Ansökan kan göras först efter att man fått en skolplacering. Om du har BankID kan du ansöka om plats via e-tjänst. 


Du kan tacka ja eller nej till plats i fritidshem via e-tjänst.


Tillfällig placering fritidshem

För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Tillfällig placering kan per elev maximalt beviljas för fem dagar per månad, maximalt 15 dagar per läsår. Om omsorgsbehov finns för länge tid än den maximala tiden ska ansökan göras inom ordinarie placeringsrutin med ordinarie taxa och tillämpningsföreskrifter. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för kommunala fritidshem är två månader. Uppsägning görs skriftligt till administratören på skolan, postadress och kontaktuppgifter finns på skolans hemsida, eller digitalt via e-tjänst.


Uppsägningstid räknas från det datum blanketten kommit till expeditionen eller mottagits via e-tjänst. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Plats måste sägas upp när vårdnadshavare till skolbarn blir föräldraledig eller arbetslös. Vid arbetslöshet avslutas debiteringen omgående när uppsägning lämnats.

Sker byte från fristående fritidshem till kommunalt fritidshem eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan får en ny inom tre månader ska betala avgift mellanliggande tid.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.