Tillämpningsföreskrifter för förskola

I Kristianstads kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument. Tillämpningsföreskrifter för förskola finns i sin helhet på denna sida.

Inledning

I Kristianstads kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden om lokala tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga styrdokument.

I detta dokument används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos biologisk förälder som inte är barnets vårdnadshavare komma att vägas in, t ex familjehemsförälder.

Allmänt om placering i förskola

Förskolorna i Kristianstads kommuns regi har generellt öppettider mellan klockan 6.30 – 18.30 vardagar.

I Kristianstads kommun finns en verksamhet som har öppet dygnet runt under årets alla dagar. Läs vidare under rubriken ”Obekväma tider”.

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet

Vårdnadshavaren har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Kristianstads kommun utifrån gällande tillämpningsföreskrifter.

Kristianstads kommun har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete/studier. Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Platsgaranti, 4 månader

Kristianstads kommun är skyldig att erbjuda placering på en kommunal förskola inom fyra månader, förutsatt att tiden mellan inkommen ansökan och önskat placeringsdatum inte överstiger fyra månader. Överstiger tiden mellan inkommen ansökan och önskat placeringsdatum mer än fyra månader blir ditt garantidatum önskat placeringsdatum och vi återkommer någon månad innan önskat placeringsdatum, se Placeringserbjudande, sida 8, för mer information.

Rätt till en plats i förskolan i Kristianstads kommuns regi

För att beviljas placering i förskolan ska behovet omfatta minst en månad. Barnet ska också ha uppnått den ålder som anges i skollagen:

 • Barn som fyllt ett år har rätt till placering om föräldrarna förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa, föräldralediga till annat barn, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
 • Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till s.k. allmän förskola (se sid 6).

Boende i kommunen

Vårdnadshavare, som är folkbokförd tillsammans med sitt barn i Kristianstads kommun.

På väg att flytta in

Vårdnadshavarna ska kunna styrka att bosättning kommer att ske i Kristianstads kommun för att få erbjudande om placering i förskolan.

Inte folkbokförda

Placering kan också erbjudas till barn som enligt Skollagen räknas som bosatta i Sverige utan att de är folkbokförda i Kristianstads kommun. Detta anges i 29 kap. 2 § skollagen.

Särskilda skäl

Barn som är folkbokförda i annan kommun kan ha rätt till placering om särskilda skäl föreligger (8 kap 13 § skollagen). Detta kan ske i mån av plats och under förutsättning att ett avtal om ersättning träffas mellan hemkommunen och placeringskommunen.

Endast en placering

Barn har endast rätt till en placering och det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda placeringen. Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare, och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få placering i en av kommunerna.

Barn med växelvis boende erbjuds:

 • en placering i förskolan i Kristianstads kommuns regi om båda vårdnadshavarna bor i Kristianstads kommun.
 • en placering i förskolan i Kristianstad kommuns regi eller i annan kommun när endast en vårdnadshavare bor i Kristianstads kommun.

Gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna är överens när placering efterfrågas och accepteras, därmed behövs endast en vårdnadshavares acceptans.

Växelvis boende

Vistas barnet lika mycket hos båda vårdnadshavarna, växelvis boende, och båda vårdnadshavarna har behov av placering för barnet/barnen krävs båda vårdnadshavarnas samtycke vid exempelvis ansökan till förskola eller byte av förskola. Vid uppsägning behöver båda vårdnadshavarna inkomma med varsin uppsägning för respektive del av omsorgsbehovet. Då båda vårdnadshavarna är platsinnehavare men räknas som separata hushåll, vilket ska meddelas så vårdnadshavarna får separata fakturor.

Boendeförälder

Om barnet övervägande bor hos en av vårdnadshavarna, boendeföräldern, och denne behöver placering för barnet, kan boendeföräldern erbjudas placering utan samtycke från den andra vårdnadshavaren. 

Försäkring

Alla placerade barn är olycksfallsförsäkrade, mer information finns på hemsidan www.kristianstad.se/skolforsakring.

Planeringsdagar

Sex dagar per år har medarbetarna på en förskola gemensam planering och kompetensutveckling. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola.
På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Planeringsdagarna medför ingen reducering av avgiften.

Allmän Förskola

Verksamheten omfattar tre timmar per dag, måndag till fredag, under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år.

Mellan vilka klockslag de tre timmarna per dag läggs beslutas av rektor beroende på aktuell situation och beläggning i förskolan.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år får barn med placering i förskola en reducering av avgiften.

Den avgiftsfria allmänna förskolan inkluderar inte lunch.

Om ditt barn har allmän förskola, tre timmar per dag, och får ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på arbete, arbetssökande eller studier måste du omgående anmäla detta till Placeringsenheten samt lämna in ett nytt schema. Det är dock inte självklart att förändringen av tillsynstid kan ske omedelbart utan kan innebära en viss väntetid beroende på förutsättningarna på ditt barns förskola.

Vårdnadshavare med tillsynsbehov som ändrar till enbart allmän förskola och inom tre månader återgår till tidigare tillsynsbehov, får betala för mellanliggande tid.

Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, arbetssökande, föräldraledighet eller studier och placeringen enbart är allmän förskola, så måste en uppsägning ske. Se under rubriken ”Uppsägning”.

Placeringsrutiner

Ansökan

När du ska ansöka om placering för ditt barn i förskolan kan du göra det via e-tjänst, www.kristianstad.se/forskola eller via blankett.

För att garantera placering behöver ansökningsdatumet vara fyra månader innan aktuellt placeringsdatum.

Ansökningsdatumet fastställs den dagen då fullständig ansökan inkommit.

Båda vårdnadshavarnas kontaktuppgifter ska framgå vid anmälan och kommunen skickar erbjudande till båda vårdnadshavarna om de har olika adresser.

Placeringen utifrån placeringsdatumet inleds med 10 dagars avgiftsfri introduktion där vårdnadshavaren behöver närvara.

Introduktion sker även vid byte av placering till annan förskola. Denna introduktion sker i dialog med rektor. Den är varken tidsbestämd eller avgiftsfri.

Gällande arbete

Tiden som barnet kan vara på förskolan avser arbetstiden och restiden till och från arbetet.

Gällande studier

Tiden som barnet kan vara på förskolan baseras på studiernas omfattning.

Gällande föräldraledig

Barn vars föräldrar är föräldralediga för omsorg av annat barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Förläggning av tiden på förskolan beslutas av rektor.

Under sommarmånaderna utgår vi från att barn till föräldralediga är lediga från förskolan under fyra veckor. Veckorna överenskommes med rektor.

När en familj utökas med flera barn vid samma tillfälle har det äldre barnet rätt att behålla sin placering i samma omfattning som tidigare under tre månader.

Om placeringen inte ska behållas ska uppsägning ske.

Gällande arbetssökande

Barn vars föräldrar som är arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Förläggning av tiden på förskolan beslutas av rektor.

Under sommarmånaderna utgår vi ifrån att barn till arbetssökande är lediga från förskolan under fyra veckor.

Veckorna överenskommes med rektor.

I samband med att vårdnadshavare får arbete, utökas vistelsetiden i enlighet med vårdnadshavarens arbetstider. 

Gällande semester

Vid vårdnadshavares semester är barnen också lediga från förskolan.

Finns ett behov att få lämna barnet vid enstaka dagar under semestern kan rektor, efter bedömning, fatta beslut om barnets eventuella vistelsetider på förskolan.

Gällande sjukskriven och sjukersättning

Vårdnadshavare har rätt att behålla placering i förskolan vid sjukskrivning.

Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor beslut om barnets vistelsetider. Beslutet baseras på den sjukskrivne vårdnadshavarens förmåga att sköta om sitt barn.

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Regeln gäller dock inte vid smittosamma sjukdomar, se mer information www.1177.se.

Placering vid behov av särskilt stöd

Barn kan få placering i förskola även om man inte har ordinarie omsorgsbehov. Detta om barnet behöver få särskilt stöd i sin utveckling i förskoleverksamhet. Rektor beslutar om detta, på delegation från barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med 8 kap. 7 § och 9 § skollagen. Om barnet har beviljats sådan placering och inte har något ordinarie omsorgsbehov är placeringen avgiftsbefriad (se taxa nedan).

Närhetsprincipen

Beslut om placering på kommunal förskola utgår från skollagen. Här anges att ett barn ska erbjudas placering vid en förskola så nära barnets hem som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Detta innebär att placeringen så långt det är möjligt sker på den förskola vårdnadshavarna önskar. I annat fall sker placeringen på förskola så nära hemmet som möjligt.

Kö till förskola

Barnen som önskar få placering på en förskola ett visst placeringsdatum ges placering efter den aktuella köplacering varje barn har vid det tillfället. Plats i kön ges efter barnets så kallade ”köålder”.

Barnets köålder är

 • barnets ålder baserat på födelsedatum, eller
 • åldern på barnets äldsta syskon som står i kö till eller som redan är placerat på den önskade förskolan. Här avses det äldsta syskonets ålder baserat på födelsedatum.

Barn med högre köålder går före barn med lägre köålder.

Urvalskriterier

Om det vid ett placeringstillfälle till en viss förskola inte finns plats till alla barn som önskar placering, fördelas platserna enligt nedanstående prioriteringsordning:

 1. Barn som är i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 5 § och 7 § (ej 9 §).
 2. Plats i den önskade förskolans kö vid placeringsdatumet.

Obekväma tider

I Kristianstads kommun finns en förskola som har öppet dygnet runt.

Förskola med omsorg på obekväm arbetstid riktar sig till de föräldrar som är folkbokförda i

Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.30 till 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar hela dygnet.

För de föräldrar som är i behov av placering både obekväma tider och dagtid erbjuds detta också på förskola med omsorg på obekväm arbetstid.

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad.

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en placering, då antalet platser är begränsat.

Urvalskriterier för att få placering på förskola med omsorg på obekväma tider:

 • Ensamstående förälder med obekväma arbetstider.
 • Föräldrar i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider.
 • Barn med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till plats.

Barnet och föräldern ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan barnet lämnas första gången för natt -eller helgomsorg.

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, ska placeringen lämnas så snart ny förskoleplacering kan erbjudas på dagtid i barnets närområde.

Placeringserbjudande

Vi strävar efter att lämna besked om placering senast en månad innan önskat placeringsdatum, under förutsättning att fullständig ansökan har inkommit i tid.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på placeringserbjudandet inom angiven tid, kvarstår inte ansökan och ny ansökan behöver göras för placering i förskola.

Placeringserbjudande kan inte lämnas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda till Kristianstads kommun av vårdnadshavaren som har omsorgsbehovet. 

Vid accepterande av placeringserbjudande

Vid acceptans av förstahandsvalet stryks övriga önskemål.

Vid acceptans av erbjudande som inte är förstahandsvalet har barnet rätt att stå kvar i kön till förskolan som önskats i första hand, detta anges i så fall i svaret. Köplats till eventuellt annan förskola än förstahandsvalet stryks.

När accepterande av placeringserbjudande sker, accepteras Kristianstads kommuns tillämpningsföreskrifter, gällande placering i förskola. Accepterandet ska ske skriftligen.

Om man tackar nej till placering

Barnet har i detta fall rätt att stå kvar i kön till förskolan som önskats i första hand, detta anges i så fall i svaret. Köplats till eventuellt annan förskola än förstahandsvalet stryks.

Placeringsinnehavare

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda placeringsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har ett omsorgsbehov är båda placeringsinnehavare. Barnet har en placering, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Introduktion

Första placeringsdatum på förskola i Kristianstads kommuns regi inleds med introduktion. Introduktionsperioden räknas in i den ordinarie placeringstiden.

Sker byte från en förskola till en annan får barnet under introduktionsperioden ha kvar sin placering på den gamla förskolan.

Schematider och frånvaroanmälan

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna uppgifter om arbets- och studietider. För att kunna planera verksamheten är det viktigt att alla inkommer med korrekta schematider och frånvaro snarast möjligt i Edlevo-appen (tidigare Tieto Edu). Mer information finns på www.kristianstad.se/franvaroanmalan

Uppgifter om arbets- och studietider ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När arbets- och studietiderna ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Uppsägning av placering

Uppsägningen av placering kan du göra det via e-tjänst, www.kristianstad.se/forskola eller via blankett.

Uppsägningstiden påbörjas från det datum då uppsägningen inkommit till Kristianstads kommun. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Placeringen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.

Vid övergång från förskola till fritidshem ska placeringen sägas upp och då sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.

Sker byte från fristående förskola till Kristianstads kommuns regi eller tvärtom är uppsägningstiden två månader.

Vårdnadshavare som säger upp en placering och sedan får en ny placering inom tre månader kommer att få betala avgift under den mellanliggande perioden, räknat från uppsägningsdagen.

Uppsägningstiden är två månader och gäller från accepterat placeringserbjudande. 

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa

I Kristianstads kommun gäller den av staten fastställda maxtaxan, vilket innebär att taxan är inkomstrelaterad men ett tak sätts för hur hög avgiften blir för hushållet.

Månadsavgiften utgår från antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska anmälas via e-tjänst på hemsidan eller via blankett en månad före förändringen.

Som hushåll räknas gifta/sammanboende/registrerade partners. Bådas inkomster räknas som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Bruttoinkomsten per månad och hushåll beräknas på årsinkomst/12 max 54 830 kronor (2023). Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari månad, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs.

Avgiften betalas 12 månader om året och den preliminära avgiften betalas i förskott. Avgift betalas även under barnets sjukdom och vid vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

Förändrade familjeförhållanden påverkar avgiften, exempelvis vid skilsmässa/separation, giftermål eller nytt samboförhållande.

Inkomstuppgift

Vårdnadshavare har en skyldighet att lämna korrekta inkomstuppgifter. Detta ska göras även då inkomsterna förändras. Skyldighet gäller också att anmäla aktuella familjeförhållanden. Lämnas inte korrekta inkomstuppgifter korrigeras detta utifrån den inkomstjämförelse som genomförs, se ”Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst”, se nedan.

Inkomstuppgift ska lämnas

 • Innan placeringen påbörjas.
 • När hushållsinkomsten ändras.
 • Om familjeförhållandena ändras.
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen.

Skatteverkets uppgift om förvärvsinkomst är avgiftsgrundande

Exempel på avgiftsgrundande inkomst som räknas (www.skatteverket.se)

 • Skattepliktig inkomst.
 • Föräldrapenning.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Sjukpenning/ersättning.
 • Utlandsinkomst.

Lämnas inte inkomstuppgift debiteras avgift grundat på maxinkomst. I de fall inkomst har lämnats sedan tidigare utgår avgiften från den inkomsten.

Utifrån de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnar utgår avgifterna och det åligger vårdnadshavare att kontrollera att det är rätt avgift som debiteras.

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I Kristianstads kommun utgår avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från 4 olika taxor inom ramen för maxtaxan.

Taxa Andel av hushållets månadsinkomst Förklaring
Taxa 1 3 % Gäller för 1-3-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och för 4-6-åringar under den period som grundskolan har sommarlov.
Taxa 2 1 % Gäller för barn i fritidshem och för 1-5-åringar i förskola som är i behov av särskilt stöd.
Taxa 3 0 % Gäller under grundskolans terminer för barn 3-5 år som har rätt till allmän förskola. Gäller även elever i fritidshem som är i behov av särskilt stöd.
Taxa 4 1,5 % Gäller 3-6-åringar med tillsynsbehov som har rätt till allmän förskola under grundskolans terminer.

Yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 osv.

Ett exempel på beräkning av månadsavgift

Två vårdnadshavare lever tillsammans och har tre barn, 1 år, 4 år och 8 år. Hushållets sammanlagda inkomst utgör max, dvs över 54 830 kr i månaden.

Barn 1 1 år, förskola Taxa 1=3 % 1645 kr
Barn 2 4 år, förskola (inkl allmän förskola) Taxa 4=1,5 % 822 kr
Barn 3 8 år, fritidshem Taxa 2=1 % 548 kr
SUMMA     3015 kr

Avgifter fr.o.m. 2023-01-01

Förskola eller pedagogisk omsorg

Taxa 1

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

 Barn 4

1-3 åringar

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

3 %

1645 kr

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Barn 3-5 år med tillsynsbehov

Reduceringen gäller under läsåret, dock inte under sommarlovet.
Reduceringen av avgiften sker automatiskt och vårdnadshavaren behöver inte ansöka om det.

Taxa 4

under terminerna

  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4

3-åringar from

höstterminen

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2,2 %

1206 kr

1,5 %

822 kr

0,9 %

494 kr

0 %

0kr

Taxa 1

under sommarlovet

  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
4-6 åringar

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

3 %

1645 kr

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Allmän förskola (inget tillsynsbehov)

Taxa 3   Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
3-5 åringar (3 åringar from höstterminen)

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

Fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn i ålder 6-13 år

Taxa 2

 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
6-13 åringar (6 åringar f.r.o.m. höstterminen, 13 åringar t.o.m. vårterminen. 

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

Barn i behov av särskilt stöd

enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen

Taxa 2

 

Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1-5 åringar (6-åringar t.o.m. vårterminen) i behov av särskilt stöd, med tillsynsbehov.

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

2 %

1097 kr

1 %

548 kr

1 %

548 kr

0 %

0 kr

1-5 åringar utan tillsynsbehov enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen
6-13 åringar i fritidshem utan tillsynsbehov enligt 14 kap. § 6 skollagen

Taxa 3   Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
1-13 åringar utan tillsynsbehov

Andel av hushållets inkomst

Månadsavgift, vid max

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

0 %

0 kr

Allmänt om avgifter

Delad faktura

Överstiger respektive barns sammanlagda avgift maxtaxan reduceras båda hushållens avgifter procentuellt. Om en av vårdnadshavarna säger upp placeringen eller ändrar inkomst påverkas med automatik den andre vårdnadshavarens avgift.

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad, skilda boende och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga maxtaxan.

Exempel:

1 förskolebarn med tillsynsbehov och två hushåll, Taxa 1

Steg 1

Vårdnadshavare 1

hushållets inkomst = 23 000 kr/mån

 

3 %=690 kr

Vårdnadshavare 2

hushållets inkomst = 34 000 kr/mån

 

3 %=1020 kr

SUMMA per månad

1710 kr

Förskolebarnets totala avgift blir 1710 kr. När avgiften överstiger maxtaxan det vill säga 1645 kr sker det en reducering, i detta fall med 65 kr.

Steg 2

Procentuell fördelning av reduceringen.

Vårdnadshavare 1 690 kr/1710 kr= 40 % x 65 kr=26 kr 690-26=664 kr
Vårdnadshavare 2 1020/1710 kr=60 % x 65 kr=39 kr 1020-39=981 kr
SUMMA per månad     1645 kr

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst, i syfte att säkerställa att alla hushåll har betalat rätt avgift. Kontrollen avser den av Skattemyndigheten senaste fastställda taxerade inkomsten. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. Taxerad förvärvsinkomst beräknas utifrån hela årets inkomst. En separat faktura skickas till de för avgiften aktuella vårdnadshavarna och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner.

Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Betalning

I samband med att placering accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturamottagare är den som ansvarar för att betalning av fakturor avseende placering i förskola/fritidshem sker.

Fakturan skickas ut en gång i månaden under årets samtliga tolv månader, förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott. När inkomst eller placering ändras regleras avgiften på nästkommande faktura.

Frågor angående fakturan besvaras av administratör. Information med telefon och e-post uppgifter finns på fakturan och på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida www.kristianstad.se/skollista

Krav – inkasso

Fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Kristianstads kommun, Redovisningsenheten, telefon växel 044 13 50 00. Redovisningsenheten kan även hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut.

Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Avstängning

Om faktura inte betalas kan avstängning från fortsatt placering ske.

I brev om avstängning, som skickas ut till vårdnadshavare som har skuld framgår det från vilket datum avstängning kommer ske om inte betalning görs. Betalning kan göras fram till dagen innan enligt avstängningsdatum i brevet.

Rektor informerar vårdnadshavare och medarbetare på berörd avdelning om att avstängning träder i kraft.

Om avbetalningsplan beviljats men ej fullföljs meddelar rektor vårdnadshavare samt medarbetare att avstängning träder i kraft med omedelbar verkan.

Om avstängning verkställs kan förnyad placering inte beviljas förrän samtliga skulder avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda. Avstängning kan inte ske från avgiftsfri allmän förskola.

E-faktura

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto.

Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun.

KIVRA

För dig som valt att ha tjänsten KIVRA, digital brevlåda, erhålls fakturan denna väg.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.