Avgifter

Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige.

Vid inskolning eller byte av förskola eller pedagogisk omsorg

Förskolebarn har rätt till högst tio dagars avgiftsfri inskolning. Sker byte av förskola eller pedagogisk omsorg löper debiteringen. Om barnet börjar under en pågående månad debiteras dagavgift.

Avgifter

Månadsavgiften utgår från antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda inkomst före skatt (bruttoinkomst) per år. Ändrad inkomst ska anmälas digitalt via e-tjänst eller skriftligt via blankett en månad före förändringen.

För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Bruttoinkomsten per månad anges vid anmälan. Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari, vilket gör att avgiftsnivåerna höjs. Avgiften betalas 12 månader om året. Den preliminära avgiften betalas i förskott.

När ska inkomstuppgift lämnas?

 • Innan placeringen påbörjas
 • När familjens inkomst ändras
 • Om familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen

Om inte aktuell inkomstuppgift lämnas debiteras avgift enligt maxinkomst.


Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst och ersättningar?

Exempel på avgiftsgrundande inkomst och ersättningar som räknas:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomst 

Betalning

I samband med plats accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara fakturamottagare. Fakturan betalas 12 månader om året. Förfallodag är i slutet av månaden och den preliminära avgiften betalas i förskott. Frågor angående fakturan besvaras av Placeringsenheten. Kontaktuppgifter finns på fakturan.

Om en faktura inte betalas i tid

Vi skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7-13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från fortsatt placering övervägs.

Betalas inte skulden kommer placeringen att upphöra efter datum på avstängningsbeskedet. Förnyad placering beviljas inte förrän skulderna är betalda.

Fakturor som inte blir betalda i tid hanteras av Redovisningsenheten som även kan hjälpa till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut. Du når Redovisningsenheten via medborgarcenter på telefonnummer 044-13 50 00.

Delad faktura

I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån respektive hushåll.

Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga taket i maxtaxan. En förändrad avgiftsgrundande inkomst för endera parten kan förändra den andre vårdnadshavarens avgift.

Ändrade familjeförhållande

Gifta eller registrerade partners som har begärt skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap lämnar in en kopia på ansökan till Placeringsenheten för att korrekt avgift för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska utgå. Om du endast har barn i fritidshem vänder du dig till administratören på skolan.

Sammanboende som ska separera fyller i banketten som heter "Ändrade familjeförhållande" och lämnar till Placeringsenheten för att korrekt avgift ska utgå. Om du endast har barn i fritidshem vänder du dig till administratören på skolan. Blanketten finns under relaterad information nedan.

E-faktura och autogiro

Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via internetbanken.

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Om du vill betala med autogiro ska du fylla i blanketten autogiroanmälan som finns nedan under E-tjänster och skicka in till oss.

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst

Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.