Ansökan förskola

Ansökan ska göras minst fyra månader i förväg. Anmälningsdatum är den dag då fullständig ansökan inkommit. Det yngsta barnet i familjen får ködatum utifrån det äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola/pedagogisk omsorg.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter . Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan kontakta Datainspektionen om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.