Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Luften är fri - Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv.

Lerjevallen
Lerjevallen

Friluftslivets år - Luften är fri syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Friluftslivets år invigdes andra veckan i januari och kommer under varje månad under året ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Under hela året kommer cirka 150 olika aktörer inom friluftsliv arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv.

Ett tema varje månad

Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser – eller tolv teman – som syns extra en månad i taget. Varje månad kommunicerar Kristianstads kommun något extra som rör temat. Syftet är att tipsa, lyfta fram och uppmuntra till friluftsliv bland kommunens invånare.

Projekt Aktivera mera – Friluftsliv

Kristianstads kommun har tilldelats medel av Svenskt Friluftsliv för att under året jobba lite mer fokuserat med friluftsaktiviteter för naturovana.

Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Biosfärkontoret/naturum och är en del av det övergripande projektet Aktivera Mera. Syftet med Aktivera Mera är att öka deltagandet bland underrepresenterade grupper på kultur-, fritids-, idrotts- eller friluftsområdet i främst socioekonomiskt utsatta områden.

I samverkan med bland andra arbete och välfärdsförvaltningens volontärsamordning kommer under året tio friluftsaktiviteter att erbjudas till både barn, unga och vuxna.

Projektets syfte är att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.