Friluftsplan

Kristianstads kommun har tagit fram sin första Friluftsplan. Planen går nu ut på remiss till och med 14 december, 2022. Syftet med planen är att samordna och sätta mål för arbetet med friluftsliv i kommunen och att bidra till kommunens övergripande mål inom hållbarhet och attraktivitet.

Då friluftsliv är en sektoröverskridande verksamhet innehåller Friluftsplanen åtgärder som rör flera nämnder. Berörda förvaltningar har varit delaktiga i processen att ta fram planen.

Friluftsliv är något som förutsätter samverkan mellan flera olika aktörer på lokal och regional nivå därför har såväl berörda föreningar i kommunen liksom regionala aktörer också varit delaktiga i arbetet med att ta fram en Friluftsplan för Kristianstads kommun.

En vision och fem mål

Förslag på vision för friluftslivet i Kristianstads kommun är ”ett inspirerande friluftsliv utan gränser som stärker samhällsutvecklingen”. Fem målområden ska säkra strävan att uppnå visionen: friluftsliv för alla och naturen som samlingspunkt, stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet, förståelse och respekt för naturens värden, friluftsliv för god folkhälsa och hållbarhet samt ett rikt friluftsliv för barn och unga.

220905 Friluftsplan_remissversion.pdf

220905 Friluftsplan_remissversion_bilaga 1.pdf

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.