Friluftsplan

Under 2020–2022 kommer en friluftsplan för hela kommunen att tas fram. Kultur- och fritidsförvaltningen leder det förvaltningsövergripande arbetet som också involverar föreningsliv samt övriga lokala och regionala aktörer med bäring på friluftslivet.

Degeberga backar
Degeberga backar

Målet med friluftsplanen är att tydliggöra och förstärka arbetet med friluftslivet i kommunen. Friluftslivet ska vara en tillgång för alla kommunens invånare samt vara en stärkande faktor för fortsatt utveckling inom naturturism.

Regeringens tio friluftsmål, barnperspektivet och Agenda 2030 kommer att vara vägledande för arbetet. Viktiga andra dokument är kommunens färdplan, kultur- och fritidspolitisk strategi, Grön plan, Naturvårdsprogrammet och ställningstaganden i översiktsplaneringen.

I ett första steg har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp formats. Under 2020 ska en kartläggning av områden för friluftsliv göras. Arbetet kommer att följa den vägledning Naturvårdsverket tagit fram där följande steg ingår:

 1. Etablera en arbetsgrupp
 2. Samla in underlag
 3. Kartlägga områdestyper
 4. Värdera områden
 5. Visualisera och dokumentera
 6. Följa upp och uppdatera

Parallellt påbörjas arbetet med att ta fram en sammanhållen friluftsplan, också i linje med den vägledning Naturvårdsverket tagit fram med stegen:

 1. Förstudie
 2. Beslut
 3. Kartlägga
 4. Dialog och ta fram förslag
 5. Genomföra och följa upp

Föreningar och privatpersoner bjuds in att lämna synpunkter och tankar. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.