Staden under 1900-talet

Från sekelskiftet och under 1900-talet har stadens tillväxt i huvudsak skett utanför den ursprungliga fästningsstaden. De flesta stora arbetsplatserna har också etablerats i utkanterna.

En vy från Allömässan på Stora Torg på 1900-talet.
En vy från Allömässan på Stora Torg på 1900-talet.

Tillbaka

Inflyttning till staden och befolkningstillväxt har efterhand skapat ett större behov av bostäder. Förutsättningar för utbyggnad skapades genom stadsplanen från 1888 och de slutna stadskvarteren kom att byggas ut från sekelskiftet.

Från 1930 till 1960 fördubblades folkmängden i Kristianstad – från ca 14 000 till 28 000.

När storkommunen Kristianstad var färdigbildad 1974 hade den drygt 67 000 invånare. Året 1987 kunde kommunen för första gången räkna in över 70 000 invånare.  Det tog sedan 25 år innan Kristianstads kommun passerade nästa tiotusenstreck med 80 000 invånare 2012. I genomsnitt innebär det en ökning med drygt 300 om året, men utvecklingen har gått i vågor. Kommunen har för det mesta växt långsamt med stadigt med ett par hundra nyfödda och inflyttade varje år. I början av 1990-talet märktes en svacka, då befolkningen stod stilla och till och med minskade under några år. Under 2000-talet har den årliga ökningen i gengäld gått snabbare och legat på omkring 500 - 1 000 nya invånare om året.

Nedläggning av en del stora arbetsplatser kring centrum har skapat och skapar förändringar. En historisk markering är nedläggningen av de två regementena 1994. Prägeln av militärstad har därmed förändrats. P6/Fo14:s område på Näsby har förvandlats till högskola och A3:s sista regementsområde i Kristianstad i Norra Åsum är hemvist för bland annat Wendesgymnasiet olika utbildningar.

Sedan 1980-talet har den allt starkare inriktningen mot att bevara natur- och kulturmiljöer i Kristianstad inneburit ett kontinuerligt arbete med Kristianstads Vattenrike, ett biosfärområde som är unikt både till sin karaktär och sin belägenhet med delar mitt inne i Kristianstad.

Nya karaktärsbyggnader har tillkommit i staden med bland annat Kristianstad Arena och naturum Vattenriket 2010 och den stora om- och tillbyggnaden av rådhuskvarteret 2014.

Tillbaka

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.