Belysning

Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte. Det avgör om en väg ska belysas eller inte, men det finns även annan typ av offentlig belysning runt om på de allmänna platserna.

Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten, tryggheten, för att hjälpa till med orientering, samt för att miljön ska vara tilltalande och behaglig.

Ansvarsfördelning

Grundregeln är att väghållaren ansvarar för gatubelysningen och att markägaren ansvarar för belysningen av en plats.
För vägarna innebär det i praktiken att Trafikverket ansvarar för belysningen längs de större vägarna och kommunen ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätort. I fritidsområden är det vanligast att en vägförening är väghållare och därför också beslutar om eventuell belysning.

Undantag
Det finns vägar där kommunen driver belysningen men inte är väghållare. I de fall drivs belysningen tills den är uttjänt och därefter får kommunen ta ställning till om den ska förnyas eller demonteras. Innan ett eventuellt sådant beslut ska väghållaren få erbjudande om att ta över belysningen och driften av den.

Tre viktiga om belysning och ansvar
  • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning
  • Kommunen monterar inte belysning längs enskilda vägar
  • Det finns inga krav att enskilda vägar ska förses med belysning

Felanmälan

Felanmälan rörande gatubelysning eller annan belysning på kommunal mark sker genom kommunens medborgarcenter. Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart, utan byte sker normalt inom fyra månader. Trasiga elskåp och påkörda belysningsstolpar åtgärdas dock akut.

Ansökan om belysning

Finns det en offentlig plats som du tycker bör belysas, eller belysas på annat sätt? Skicka då in ditt förslag via kommunens synpunktshantering. Det är viktigt att du är tydlig i ditt förslag, i beskrivning av platsen och din motivering. Önskar du återkoppling är det också viktigt att du bifogar dina kontaktuppgifter. Kommunen sätter inte upp offentlig belysning på privat mark eller på enskilda vägar.

Kommunal belysning på andras vägar

Ibland förekommer det att kommunen äger belysningen på sträckor där andra formellt har väghållningsansvaret. Där gäller att kommunen driftar belysningen så länge den håller. Kommunen investerar däremot inte i nya belysningsanläggningar längs andras väghållningsansvar (exempelvis Trafikverkets, eller privata (enskilda) vägar).

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.