Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever. Till exempel i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.
Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.

En socialt hållbar utveckling

En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga utan också en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. En medveten folkhälsopolitik kan och bör förbättra villkoren för de grupper som är mest utsatta. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt och därigenom minskat behov av vård och omsorg. Hälsan för befolkningen i Sverige som helhet har förbättrats under de senaste decennierna, medan de sociala skillnaderna i hälsa har förblivit oförändrat stora. De olikheter i hälsa som finns mellan olika grupper beror på skillnader i livsvillkor som till viss del kan påverkas genom den byggda miljön. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Som utgångspunkt för arbetet finns 8 målområden. Dessa är:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 

Kristianstads kommuns folkhälsoarbete

Kristianstads kommuns strategiska mål är en god, jämlik hälsa och stärkt delaktighet. God fysisk och psykisk hälsa med fokus på barn och unga samt personer med utländsk härkomst, ett hälsosamt åldrande, ett aktivt deltagande bland yngre i kommunens utvecklingsarbete och barn i ekonomiskt utsatta hushåll ges samma förutsättningar till trygghet och delaktighet som andra barn. Giftfria offentliga miljöer för barn, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet och ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.