Familjerätten

Familjerätten hjälper dig som förälder med frågor om ditt barns vårdnad, boende och umgänge. Du som förälder kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal.

Vanliga frågor

 • Faderskap och föräldraskap

  Ett fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

  Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna tjänst. 

  Skatteverket: Bekräfta föräldraskap.

  Socialnämnden ska utreda och fastställa faderskapet/föräldraskapet

  • om den som föder barnet inte är gift
  • om faderskapet/föräldraskapet ifrågasätts
  • om tidigare faderskap/föräldraskap hävts i domstol.

  Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och socialnämnden.

  I samband med fastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

 • Vårdnad om barnet

  Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare är i allmänhet också barnets förmyndare. Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

 • Barnets boende

  Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo utan inblandning av vare sig domstol eller socialnämnd. Vill föräldrarna att avtalet ska vara juridiskt giltigt och verkställbart ska det vara skriftligt och godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan barnet bo växelvis hos båda föräldrarna. Barnet kan däremot bara vara folkbokfört hos en av dem.

 • Barnets rätt till umgänge med förälder

  Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. En förälder har inte någon absolut rätt att få umgås med sitt barn. Barnets bästa ska i första hand beaktas vid utformningen av umgänget.

 • Barnets försörjning

  Föräldrar har försörjningsansvar för sitt barn. Det gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har ändå försörjningsansvar. Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållet ska utöver kostnader för mat, boende och kläder även inkludera sådant som försäkringar, fritidsaktiviteter, barnomsorgsavgifter, mediciner, glasögon, mobiltelefon, resor mellan föräldrarna vid umgänge och mycket annat.

 • Samarbetssamtal

  Kommunens Familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är på väg att separera, som har separerat och de som inte levt tillsammans. Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

 • Avtal

  Ett avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge som skrivs hos familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus.

   

 • Vad händer om vi inte är överens?

  I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Men om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

  Från och med 1 januari 2022 erbjuds föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge informationssamtal. I informationssamtalen får föräldrarna relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

  Från och med 1 mars 2022 införs krav på föräldrar som vill väcka talan i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge att de först ska ha genomgått informationssamtal.

  Vårdnad, boende och umgänge på Sveriges Domstolar

 • Adoption

  Familjerätten har ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera barn, internationellt eller nationellt.

  Familjerätten handlägger även så kallade ”Närstående adoption”, till exempel om en ny partner vill adoptera sin partners barn.

  Familjerätten har ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera. Kommunen har också ett ansvar för att ge stöd efter adoptionen.

  Internationella adoptioner

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.