Tillsyn och kontroll

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att se till att en enskild persons tillgångar används för hens nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.

Överförmyndaren har ansvar för rekrytering och utbildning av gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren har också  tillsyn av och stöd till kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Hur utses överförmyndaren?

I varje kommun måste det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige har bestämt att Kristianstads kommun ska ha en överförmyndarnämnd.

Bestämmelserna om överförmyndarens verksamhet finns främst i föräldrabalken.

Vem kontrollerar överförmyndaren?

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos överförmyndaren. Länsstyrelsen kan även granska överförmyndaren efter anmälan.

Har du synpunkter på hur överförmyndaren handlägger ditt ärende, kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.