Positiv delårsrapport för kommunen

Uppdaterad:22. september 2021 15:41Arkiverad

Årets delårsrapport för Kristianstads kommun signalerar att kommunen befinner sig i ett gott ekonomiskt läge. Om prognosen håller i sig blir årets resultat ännu bättre än förra årets och hjälper till att finansiera nödvändiga investeringar.

Den största kostnaden för kommunen är lönerna till de omkring 7 500 medarbetarna. Detta och mycket annat intressant går att utläsa ur delårsrapporten som finns under Relaterad information.
Den största kostnaden för kommunen är lönerna till de omkring 7 500 medarbetarna. Detta och mycket annat intressant går att utläsa ur delårsrapporten som finns under Relaterad information.

Kristianstads kommun tar varje år fram en delårsrapport, där verksamhet och ekonomi för årets åtta första månader sammanfattas.

I år är det första gången som den nya strategiska färdplanen för 2021-2024 följs upp. Flera av målvärdena har ännu inget mått, men de flesta av de mått som finns med pekar i en försiktigt positiv riktning.

Efter augusti månad är ekonomin god och budgeten som är lagd på 1,5 procent av skatter och statsbidrag, kommer att nås med råge. Prognosen pekar på ett resultat på 308 miljoner kronor eller 5,5 procent av skatter och statsbidrag för året. Om tendensen håller i sig hela vägen till årets slut kan resultatet bli ännu högre än det var år 2020 då det var 249 miljoner kronor eller 4,6 procent.

Det finns flera anledningar till att siffrorna blir så mycket högre än i budgeten. Den största anledningen är ökningen av skatteintäkter som är cirka 120 miljoner kronor högre än beräknat. När budgeten beslutades var läget i världen osäkert på grund av pandemin, men sedan dess har återhämtningen i landet gått fortare än beräknat med hjälp av statens stora stödåtgärder. Flera nämnder levererar också ett överskott, som främst är kopplat till att en del insatser inte har kunnat genomföras under en pandemi, till exempel evenemang. Det finns även andra skäl av tillfällig karaktär, som ökade reavinster vid försäljning av mark, minskade pensionskostnader och ökade intäkter i form av statliga bidrag.

– Resultatet är klart bättre än förväntat.  För att undvika att öka lånebördan för våra framtida kommuninvånare mer än nödvändigt kommer det förväntade resultatet till stor del att gå till att finansiera 2021 års investeringar, säger ekonomidirektören Oscar Nilsson.

Kommundirektören Anders Johansson är också nöjd med det delårsbokslut som nu presenteras.

– Det goda resultatet är glädjande och välbehövligt. Vi behöver pengarna till att investera i viktiga samhällsfunktioner som vallar, skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden En stark och stabil ekonomi skapar långsiktiga förutsättningar för våra verksamheter. När vi vet vad vi har att förhålla oss till kan vi fokusera på att åstadkomma goda resultat i verksamheten i stället för att oroa oss för ständiga förändringar i ekonomin, säger han.

Samtidigt betyder årets resultat och prognos inte att alla bekymmer är ur världen.

Innan pandemin bröt ut var det ett svårt läge för de flesta kommuner. Många arbetade liksom Kristianstad med effektiviseringsplaner för att få budgeten för kommande år att gå ihop. Året 2019 var landade Kristianstads bokslut på blygsamma 77 miljoner, eller 1,5 procent, och många kommuner redovisade underskott. Trots de starka ekonomiska resultaten under pandemiåren har kommunerna på sikt fortfarande ett utma­nande ekonomiskt läge.

En utmaning för ekonomin är den förändrade demografin, alltså att andelen yngre och äldre ökar i förhållande till andelen personer i arbetsför ålder. Det leder till ökade kostnader för förskola, skola och omsorg, behov av investeringar i skolor och boenden och en risk för att rekryteringssvårigheter i många yrken. Därutöver är det osäkert vilka konsekvenserna blir när staten flyttar över ansvar till kommunerna eller flyttar ansvar tillbaka till staten. Ett ex­empel är statens förändring av Arbetsför­medlingen, som gjort att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmark­nadsfrågor.

- Vi kan vara säkra på att utmaningar kommer framöver. Men genom att hålla nere låneskulden med hjälp av de här årens goda resultat kan vi skapa oss oss bättre handlingsutrymme, säger Oscar Nilsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.