Många beslut på papperslöst möte

Uppdaterad:19. september 2019 09:53Arkiverad

Fullmäktiges septembermöte i Kristianstad var det första helt papperslösa mötet i sitt slag. På den digitala dagordningen i ledamöternas surfplattor fanns en lång rad ärenden att ta beslut om. Höjd VA-taxa, kommungemensam serviceorganisation och stora markförsäljningar fanns ibland dem.

En surfplatta.
Alla handlingar till fullmäktige kan nu hanteras i surfplatta eller dator.

Höstens första sammanträde med Kristianstads kommunfullmäktige blev också det första sammanträdet helt utan tryckta möteshandlingar. Nu har alla kommunens nämnder gått över till digitala handlingar som ledamöterna hanterar i dator eller på platta. Övergången till papperslöst kommunfullmäktige innebär att tryckeri- och portokostnader för omkring en miljon kronor om året sparas in.

Även om badhusärendet var det mest uppmärksammade på fullmäktiges numera digitala dagordning (se annan artikel) fanns en lång rad andra viktiga ärenden att fatta beslut om.

Höjd VA-taxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs från nyår med åtta procent. Det beslutet fattade fullmäktige utan några diskussioner. Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C) och vice ordförande Martin Hallingström Skoglund (S) var helt eniga om att mer pengar behövs för att rusta upp vattenverk, reningsverk och ledningar för att klara de kvalitets- och miljökrav som ställs.

För en VA-abonnent i en villa med 800 kvadratmeter tomt innebär beslutet en höjning med 34 kronor i månaden.

Samlad serviceorganisation

Fullmäktige fattade också beslut om att påbörja arbetet med att bilda en kommungemensam serviceorganisation 2021. En samordning av kommunens servicefunktioner har länge diskuterats och utretts i Kristianstads kommun.

Hösten 2018 presenterades en konsultutredning med ett förslag om hur en gemensam organisation för kost, lokalvård och transporter skulle kunna se ut. Konsultförslaget har tagits som utgångspunkt när kommunfullmäktige nu gick till beslut om att inrätta en serviceorganisation som ska fungera från februari 2021.

I beslutet ingick att den nya organisationen ska ha sin hemvist på kommunledningskontoret under kommunstyrelsen. I den delen instämde inte Socialdemokraterna, som ansåg att den organisatoriska placeringen i stället borde vara under barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen, där stora delar av servicefunktionerna finns sedan tidigare.

Kost, lokalvård och transporter

Bakgrunden till projektet är att kommunens olika servicefunktioner är organisatoriskt spridda över flera förvaltningar. För att ge de kommunala kärnverksamheterna så goda förutsättningar som möjligt behövs välfungerande och kostnadseffektiva servicefunktioner. Kost, lokalvård och transporter är de områden som anses ha mest att vinna på en samordning, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.

Servicefunktionerna har varit föremål för utredning i olika omgångar, först internt och senare i en fördjupad utredning av en extern konsult. Utredningen ledde till en tydlig rekommendation om att skapa en samlad serviceorganisation för i första hand kostverksamhet, lokalvård och transporter. En utvärdering har också gjort av verksamheter som redan tidigare har samordnats, som IT och lönesupport.

I konsultens rapport beskrivs både ekonomiska och verksamhetsmässiga för- och nackdelar med en sammanhållen organisation. Analysen visar att det finns betydande potential att förbättra både kvalitet och ekonomi.

Motstånd från vänster

I fullmäktige var det endast Vänsterpartiet som helt motsatte sig förslaget om en serviceorganisation och befarade att den ska leda till försämringar både för dem som arbetar med serviceuppgifter och för dem som drar nytta dem. Mikael Persson (V) kritiserade konsulten för att inte ha pratat med dem som ytterst är berörda av de föreslagna förändringarna.

De övriga partiföreträdarna menade att organisationen snarare ska kunna bidra till en bättre arbetsmiljö och ge förbättringar för dem som tar del av servicen, samtidigt som resurser kan utnyttjas mer effektivt.

Lång process med förankring

Samtidigt underströks att det kräver en lång process och med grundliga och väl förankrade förberedelser.

Förändringen berör många verksamheter och anställda. En sammanhållen serviceorganisation för kost, lokalvård och transporter påverkar i princip alla kommunala verksamheter och i synnerhet de omkring 500 personer som jobbar med matlagning och städning eller som kör skolskjutsar och sköter bilar i kommunen. Processen ska därför enligt fullmäktigebeslutet pågå fram till början av 2021 och göras i nära samverkan med medarbetarna och de berörda verksamheterna.

Tomt till utbyggnad i Härlöv

Fullmäktige fattade vid sammanträdet beslut om två stora markförsäljningar. På Näsby industriområde säljs en tomt till det kommunala fastighetsbolaget ABK för drygt 5 miljoner kronor, där ABK bland annat har planer på att bygga en snickeriverkstad för den egna verksamheten. På Härlöv säljs ett område vid Herluf Trolles väg till Svenska Handelsfastigheter för utbyggnad av handelsområdet. Priset blir nära 20 miljoner kronor, som även innefattar kostnader för kommunens utbyggnad av infrastruktur i området.

Beslut och debatt webbsändning

Ytterligare en lång rad ärenden, bland annat val av nämndemän, säkerhetspolicy och riktlinjer för krisberedskap, taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden och motioner, medborgarförslag och interpellationer avhandlades. Hela fullmäktigemötet eller enstaka ärenden går att följa i webbsändningen som nås under rubriken Länkar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.