Fullmäktige stämde av delåret

19. oktober 2021 20:36Arkiverad

Kommunfullmäktige blickade både bakåt och framåt vid oktober månads sammanträde i Kristianstad. Resultaten från delårsrapporten stämdes av och valdistrikten ritades om inför nästa års allmänna val.

Två herrar i kavaj
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Anders Svensson (S) och ordförande Bo Silverbern (M) ledde mötet med Kristianstads fullmäktige.

Kommunens delårsrapport brukar kunna ge upphov till en hel del diskussion i Kristianstads kommunfullmäktige, men med ett prognosticerat plusresultat på över 300 miljoner fanns det inte så många skäl till bekymrade debattinlägg.

En oerhörd märkvärdighet

I stället hördes mest uttryck av lättnad att pandemin börjat avklinga och över att de ekonomiska konsekvenser som befarades uteblev.

–Det stora överskottet i bokslutet beror framför allt på att vi fick in väldigt mycket mer skatteintäkter än vad prognosen antydde när vi tog budgeten. Det betyder att det är många fler som har jobb i dag än vad vi trodde för elva månader sedan och det är det allra mest positiva i det här bokslutet, sa kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Även oppositionsrådet Anders Tell (S) ville teckna en ljus bild för framtiden. Den snabba återhämtningen tillskrev han regeringens kraftfulla åtgärder, men han underströk också värdet av att alla partier lokalt hanterade besluten om pandemiåtgärder på ett bra sätt genom sin överenskommelse om att samverka och inte låta pandemin ligga till grund för politiska motsättningar.

– En resultatprognos på 308 miljoner är en oerhörd märkvärdighet med tanke på den tuffa period vi har bakom oss. Det ger oss en stabil och god grund till fortsatta satsningar, sa han.

Vänsterpartiets Mikael Persson höll med om att det varit ett märkligt år med ett märkligt positivt resultat, men just därför ansåg han att fullmäktige borde fatta beslut om det tilläggsanslag som arbete och välfärdsnämnden hade äskat om.

Övriga partier sa nej till tilläggsanslaget, men Pierre Månsson framhöll att de ökande behoven inom arbete och välfärdsförvaltningens tas på allvar och ska hanteras på annat sätt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera ville i sitt inlägg flytta fokus från det ekonomiska resultatet i delårsbokslutet och i stället lyfta fram kunskapsresultaten.

– Vi märker ett trendbrott i grundskolan, där vi ser att fler niondeklassare blir behöriga till gymnasieskolan. De långsiktiga projekt och åtgärder vi startade för några år sedan börjar ge resultat.  Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i förvaltningen både i den centrala förvaltningen och ute i skolorna, sa han i sitt anförande.

Även kommunrevisorerna var nöjda med delårsbokslutet, som kunde godkännas av fullmäktige med bedömningen att kommunen enligt prognosen kommer att klara balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning.

Nya valdistrikt och ändring av valkretsar

Kommunfullmäktige fick vid mötet en påminnelse om att det vid den här tiden nästa år kommer att vara ett nytt politiskt läge i kommunen. Förberedelserna inför de allmänna valen nästa höst är redan igång och fullmäktige hade att ta ställning till förslag om ändrade indelningar av valdistrikt och valkretsar.

Riktlinjerna för storleken på ett valdistrikt säger att det bör innehålla mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Eftersom vissa av de tidigare distrikten i Kristianstad har ökat eller minskat sitt invånarantal finns skäl till ändrad valdistriktsindelning. Fullmäktige fattade därför beslut om att lämna förslag till länsstyrelsen om ett antal ändringar. Ändringarna innebär justeringar av gränserna mellan distrikten som omfattar Sommarlust, Kulltorp och Österäng och mellan distrikten kring Vä, Skepparslöv, Öllsjö, Träne och Djurröd. Gränsjusteringar föreslås också för distrikten kring Äspet, Yngsjö, Vittskövle och Maglehem. Skillnaden för väljarna kommer att märkas genom att vissa av dem blir hänvisade till andra vallokaler än vid förra valet.

Den förändrade valdistriktsindelningen leder också till att gränsen mellan kommunens båda valkretsar behöver justeras. När det tidigare valdistriktet Vittskövle-Maglehem, som vid förra valet tillhörde valkretsen Östra, slås samman med den södra delen av Äspet och Yngsjö, väljer fullmäktige att föra över hela det nybildade distriktet till valkretsen Västra.

Bostäder för våldsutsatta utreds

En socialdemokratisk motion om att utreda och ta fram en modell, i likhet med Bostad först för våldsutsatta fick bifall av ett enigt fullmäktige. I motionen lyfter Sabina Månsson Hultgren upp problemet att bostadsbrist och frånvaro av ekonomisk självständighet gör det svårt för våldsutsatta, oftast kvinnor, att lämna en destruktiv relation. En utredning ska nu göras om möjligheten att ge förtur till hyresrätt för den som utsätts för våld i en nära relation.

Frågor om hot, tvätt och smitta

Vid sammanträdet besvarades tre skriftliga frågor, så kallade interpellationer. Pierre Månsson (L) besvarade en fråga från Niclas Nilsson (SD) som handlade om en eventuell tystnadskultur vid hot mot kommunens medarbetare och en fråga från Mikael Persson (V) om utvärderingen av räddningstjänstens tvättmetoder. Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) besvarade en fråga från nämndens vice ordförande Kristina Lindbåge (S) om skyddet av äldre och riskgrupper från covid-19 i omsorgens verksamheter.

I ledamöternas muntliga frågestund behandlades så vitt skilda frågor som distriktssköterskemottagning i Arkelstorp, bygget av vård- och omsorgsboende i Tollarp, regelverk för sparkcyklar och en ny renhållningsplan.

Innan mötet avslutades fördelades ett 20-tal medborgarförslag till olika nämnder för beredning.

Alla inlägg, frågor och svar går att lyssna till i webbsändningen under länken i Relaterad information. Där finns också en länk för den som vill fördjupa sig i delårsrapporten.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.