Visselblåsarfunktion

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Visselblåsarärenden utreds av en extern leverantör.

Varför har Kristianstads kommun en visselblåsarfunktion?

I Kristianstads kommun är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Allt för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i verksamheten så tidigt som möjligt. I visselblåsartjänsten kan du lämna en rapport vid misstanke om allvarliga missförhållanden.

En oberoende mottagarfunktion som hanterar rapporteringssystemet är anlitad för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Från och med den 17 juli 2022 är kommunen skyldig att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av missförhållanden enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

När ska funktionen användas?

Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.

När ska funktionen inte användas?

Det finns andra sätt att kontakta Kristianstads kommun om ditt ärende inte rör visselblåsning.

Felanmälan

Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser gör du en felanmälan här.

Synpunkter och klagomål

Har du förslag, beröm eller klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar. Du lämnar en synpunkt här

Medborgarförslag

Alla som bor i Kristianstads kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i Kristianstads kommun. Förslaget måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Ett medborgarförslag lämnas här. 

Säkerhet och anonymitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. 

Hur hanteras anmälningarna?

En utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Säkerhet och anonymitet är av högsta vikt för oss och din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Om du vill kan du lämna din rapport anonymt. Du kan därför känna dig trygg i att dela med dig av din information.

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet

Visselblåsarfunktionen inskränker inte tryck- och yttrandefriheten och vi vill därför informera dig om meddelarfriheten och anskaffarfriheten. Meddelarfriheten följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och innebär rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett massmedium som omfattas av grundlagarna.En rapporterande person har samma skydd vid offentliggörande av information som vid intern rapportering och extern rapportering, förutsatt att personen först rapporterat externt eller att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön.

 

Observera att bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) avseende sekretess i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen inte är tillämpliga förrän när skyldigheten att införa interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning inträder, den 17 juli 2022.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.