Personuppgifter i skolan

I förskolan och skolan värnar vi om ditt barns och din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för olika syften och på olika rättsliga grunder. Här är exempel:

Avtal

 • Barnet eller eleven ska kunna vara placerad på en förskola eller skola.

Allmänt intresse

 • Kontaktuppgifter till barn/elev/vårdnadshavare för att kunna ta kontakt om något inträffar  under skoltiden eller för att hantera synpunkter och ärenden.
 • Skolans personal ska kunna dokumentera elevens utveckling.
 • Skolans personal ska kunna ge eleven sin lagstadgade utbildning.
 • Administrera närvaro, betyg, digitala verktyg.

Myndighetsutövning

 • När skolan fattar beslut om exempelvis betyg, disciplinära åtgärder och beslut om särskilt stöd.

Samtycke

 • Vid vissa typer av fotografering eller filmning som inte krävs för det pedagogiska uppdraget sker det med samtycke som laglig grund. Du måste aktivt samtycka till dessa typer av behandlingar.

Allmänna handlingar

Personuppgifter som finns i allmänna handlingar kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vem som helst kan begära att ta del av en allmän handling. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du antingen vända dig till nämnden eller till kommunes datskyddsombud. Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter.

Vanliga frågor

  • Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

   Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

   Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

  • Hur behandlar Kristianstads kommun dina personuppgifter?

   Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra tjänster åt dig eller för att utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lagstiftning. När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in andra former av uppgifter, till  exempel  personnummer, kakor (cookies) från din dator, IP-adress, tidszon och webbläsarinställningar. 

   Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. Detta gör vi bara när vi har ett uttryckligt behov av att ha de uppgifterna och när lagstiftningen medger det. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med största försiktighet.

  • Hur länge sparas dina uppgifter?

   Vi sparar uppgifterna så länge som de krävs för vår handläggning- och myndighetsövnings skull. I vår dokumenthanteringsplan framgår vilka handlingar som vi i enlighet med arkivlagen ska lagra och hur länge.

  • Vilka är mottagare av dina personuppgifter?

   Vissa uppgifter om dig och ditt barn kommer vi att lämna till de som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter, modersmål och information om allergier.

  • Vilka rättigheter har du?

   Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig.  Då begär du ett registerutdrag där det framgår bland annat vilka uppgifter vi sparar om dig. Du kan i vissa fall även begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

   Detta gör du genom att skriftligen kontakta den nämnd som du vill ha utdraget eller åtgärden ifrån.

   Skulle Kristianstads kommun behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.