Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-05-12

Anslaget publicerades: 2021-05-13

Anslaget arkiveras: 2021-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 124

Nybyggnad av nätstation

Anslaget publicerades: 2021-05-13

Anslaget arkiveras: 2021-05-28

En ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 8 kvm har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Köpinge 47:3. Stationen placeras ca 2 meter från Köpinge 47:14 och 5 meter från Köpinge 47:20. Fredrika Bremers väg, som ligger ca 17 meter väster om nätstationen omfattas av en outredd samfällighet, Köpinge S:2, Köpinge By .

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-28.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-05-11

Anslaget publicerades: 2021-05-12

Anslaget arkiveras: 2021-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 124

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2021-05-11

Anslaget publicerades: 2021-05-12

Anslaget arkiveras: 2021-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Nybyggnad av enbostadshus

Anslaget publicerades: 2021-05-11

Anslaget arkiveras: 2021-05-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fjälkinge 46:8. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Nybyggnaden ska ersätta ett bostadshus som har förstörts av brand. Samfälligheten Fjälkinge S:5 angränsar till fastigheten.  

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Tillfälligt bygglov i 10 år för restaurangtält

Anslaget publicerades: 2021-05-11

Anslaget arkiveras: 2021-05-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan som gäller tillfälligt bygglov i 10 år för restaurangtält om 180 kvm på fastigheten Åhus 3:95. Enligt gällande detaljplan är byggrätten 1600 kvm och med åtgärden överskrids denna med 145 kvm. Två samfälligheter är berörda, Åhus S:65 och Åhus S:69.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig över planavvikelsen. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-25.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-05-04

Anslaget publicerades: 2021-05-07

Anslaget arkiveras: 2021-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Nybyggnad av två enbostadshus

Anslaget publicerades: 2021-05-11

Anslaget arkiveras: 2021-05-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Maglehem 23:19. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Befintlig anslutning till Sockenvägen förflyttas något åt norr och ska användas som tillfart till både befintlig och tillkommande bostäder. Fastigheten angränsar till Maglehem S:1 som är en outredd samfällighet. 

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av enbostadshus

Anslaget publicerades: 2021-05-11

Anslaget arkiveras: 2021-05-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skepparslöv 25:13. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. En outredd samfällighet, Skepparslöv S:4, angränsar till fastigheten. Tillfart sker via Skogsborgsvägen (Skepparslöv GA:1) som förvaltas av Skepparslövs Skogsvägs samfällighetsförening.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av enbostadshus

Anslaget publicerades: 2021-05-11

Anslaget arkiveras: 2021-05-26

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ullstorp 9:4. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Nybyggnaden ska ersätta befintligt bostadshus med samma placering på fastigheten. En outredd samfällighet, Ullstorp S:14, angränsar till fastigheten. Fastigheten angränsar också till Ullstorp S:13 (Kampahusvägen).

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-26.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Nybyggnad av nätstation

Anslaget publicerades: 2021-05-07

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

En ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Västra Vram 3:33. Stationen placeras ca 6 meter från Marietorpsvägen, som är en enskild väg och som omfattas av en gemensamhetsanläggning Västra Vram GA:7 - Hommentorp-Västra Vrams vägsamfällighet.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-22.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-05-05

Anslaget publicerades: 2021-05-06

Anslaget arkiveras: 2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen Östra kommunhuset

Sekretess §§ 275-314

Tillbyggnad av enbostadshus

Anslaget publicerades: 2021-05-05

Anslaget arkiveras: 2021-05-20

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Degeberga 20:14. Åtgärden avviker från gällande detaljplan eftersom tillbyggnaden avses placeras delvis på prickad mark. En outredd samfälld väg (Degeberga S:1) angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-20.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Detaljplan för Östra Kasern 3

Anslaget publicerades: 2021-05-09

Anslaget arkiveras: 2021-06-21

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-04-28

Anslaget publicerades: 2021-05-03

Anslaget arkiveras: 2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 91-101, 104, 106, 108-111, 113-121

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2021-04-28

Anslaget publicerades: 2021-05-04

Anslaget arkiveras: 2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

15 stycken ställplatser för husbilar

Anslaget publicerades: 2021-05-03

Anslaget arkiveras: 2021-05-19

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för 15 stycken  ställplatser för husbilar på fastigheten Vanneberga 34:36 Kolamossevägen 7. Fastigheten är utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Delägande fastigheter i samfälligheten Vanneberga s:8 är inte utredda. 

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-19.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-30

Anslaget publicerades: 2021-05-03

Anslaget arkiveras: 2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset, arbete och välfärdsförvaltningen

Sekretess §§ 272-274

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-21

Anslaget publicerades: 2021-04-30

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-28

Anslaget publicerades: 2021-04-30

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2021-04-29

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-29

Anslaget publicerades: 2021-04-30

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 81-100

Nybyggnad av parhus

Anslaget publicerades: 2021-05-03

Anslaget arkiveras: 2021-05-17

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten Håslöv 71:1. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Samfälligheten Håslöv S:14 angränsar till fastigheten. Fastighetens gränser är osäkra.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ändrad användning

Anslaget publicerades: 2021-05-03

Anslaget arkiveras: 2021-05-19

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan som gäller bygglov för ändrad användning av garage på bostadsfastighet till lokal för bildframkallning. Det gäller fastigheten Hammarslund 10:11. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då markanvändningen för området är bostadsändamål. Öppettider är angivna till måndagar och torsdagar klockan 12-18 med bedömningen 15-20 kunder i snitt per vecka.   

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig över planavvikelsen. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2021-05-19.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Ombyggnad av ekonomibyggnad till bostad

Anslaget publicerades: 2021-05-02

Anslaget arkiveras: 2021-05-17

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av ekonomibyggnad till bostad på fastigheten Mosslunda 7:1. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. En outredd samfällighet angränsar till fastigheten.

Innan Byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad tillhanda senast 2021-05-17.

Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-04-28

Anslaget publicerades: 2021-04-29

Anslaget arkiveras: 2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 102-103, 105, 107, 112

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-04-22

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-22

Anslaget publicerades: 2021-04-29

Anslaget arkiveras: 2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Byggnadsnämndens protokoll 2021-04 27

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27

Anslaget publicerades: 2021-04-27

Anslaget arkiveras: 2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-21

Anslaget publicerades: 2021-04-27

Anslaget arkiveras: 2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-04-23

Anslaget publicerades: 2021-04-26

Anslaget arkiveras: 2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Arbete och välfärdsförvaltningen, Ö Kommunhuset

Sekretess §§ 263-271

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2021-04-14

Anslaget publicerades: 2021-04-23

Anslaget arkiveras: 2021-05-15

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 60-64, 72, 76-80, 82, 85-121

Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-22

Anslaget publicerades: 2021-04-23

Anslaget arkiveras: 2021-05-15

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kungörelse om granskning ÄÖP Kristianstad stad

Anslaget publicerades: 2021-04-11

Anslaget arkiveras: 2021-06-14

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-04-01

Anslaget arkiveras: 2021-07-01

Dnr TN 2021/737

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-31 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har utsatts för brand och skadegörelse. Fordonet är skrotat.

För mer information angående hämtning av fordonet vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ARA 200

Audi

Personbil

Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-25

Anslaget arkiveras: 2021-06-25

Dnr TN 2021/550

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-25 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Sjögårdens förskola, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-25, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWG 330

SAAB

Personbil

P-Sjögårdens förskola, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-17

Anslaget arkiveras: 2021-06-17

Dnr TN 2021/281

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-04-17, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SWK 261

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-17

Anslaget arkiveras: 2021-06-17

Dnr TN 2021/282

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-17 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ULS 370

Volvo

Personbil

Kristianstads Automobil Blekingevägen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-16

Anslaget arkiveras: 2021-06-16

Dnr TN 2021/478

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-16 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-16, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

WFG 557

Suzuki

Personbil

Tvedegårdsvägen P-plats vid 20, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-15

Anslaget arkiveras: 2021-06-15

Dnr TN 2021/477

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

SUW 236

Volvo

Personbil

Grönbetesvägen Mem 1, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-03-15

Anslaget arkiveras: 2021-06-15

Dnr TN 2021/480

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-15 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Lägsta Punkten Väg Mem 5, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-06-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

PEO 974

Renault

Personbil

Lägsta Punktens Väg Mem 5, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-24

Anslaget arkiveras: 2021-05-24

Dnr TN 2021/290

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-24 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-24, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UPC 523

Renault

Personbil

P-Lokstallet, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/287

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P-Videllsgatan, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

TJR 730

BMW

Personbil

P-Videllsgatan, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/284

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs Bilskrot Tele 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

BAO 698

Renault

Personbil

Kanalgatan vid 92, Parkeringen, Kristianstads kommun

Flytt av fordon

Anslaget publicerades: 2021-02-22

Anslaget arkiveras: 2021-05-22

Dnr TN 2021/340

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-02-22 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Östra Boulevarden 10-12, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2021-05-22, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UBX 263

Audi

Personbil

Östra Boulevarden 10-12, Kristianstads kommun

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

Besöksadress