Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Kristianstads kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Prideflaggan hissas på Stora Torg i Kristianstad
Prideflaggan hissas på Stora Torg i Kristianstad

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv som utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard. Du ska inte heller behöva utsättas för diskriminering.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. På regeringens webbplats kan du läsa mera om mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter

Barnkonventionen är en del i svensk lag. Kristianstads kommun har sedan tidigare ett särskilt fokus på barns rättigheter. Barns rättigheter ska säkerställas, såväl i de beslut politikerna tar som i det vardagliga arbetet. 

Barns rättigheter utgår ifrån FN:s barnkonvention och handlar om att tillvarata barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildning, migration, socialtjänst och kultur. Kristianstads kommun har ett ungdomsråd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.