Meny

Riskanalys

Omsorgsnämnden säkerställer genom ledningssystemet att det finns rutiner för bedömning av risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalys ingår som en del av det systematiska förbättringsarbetet.

Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga arbetar förebyggande. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

Ansvarig:
På enhetsnivå: enhetschefen
På förvaltningsnivå: förvaltningschefen, ansvaret kan delegeras till annan person

Riskanalyserna ska genomföras fortlöpande. Omständigheter som påverkar vad fortlöpande innebär i det enskilda fallet är till exempel verksamhetens inriktning eller om hela eller delar av verksamheten tidigare bedömts vara särskilt riskfylld. Riskanalyser kan även behöva genomföras innan förändringar av en verksamhet eller inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt eller metoder börjar tillämpas.

Riskanalyserna görs på olika sätt beroende utifrån vilket lagrum riskanalysen avser. 

Socialstyrelsen har tillsammans med andra aktörer arbetat fram ett material kallat ”Riskanalys & Händelseanalys” inom patientsäkerhetsarbetet där stöd kan hämtas vid arbetet med riskanalyser.

Sveriges kommuner och regioner har publicerat en handbok som stöd för riskanalyser inom individ och familjeomsorgen, men denna kan även användas som visst stöd för analys inom hela socialtjänsten.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.