Riskanalys

Omsorgsnämnden säkerställer genom ledningssystemet att det finns rutiner för bedömning av risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalys ingår som en del av det systematiska förbättringsarbete.

Riskanalys ingår som en del av det systematiska förbättringsarbete. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera de bakomliggande orsakerna och att föreslå åtgärder som minskar riskerna eller dess konsekvenser. Riskanalys görs på enhetsnivå eller på förvaltningsnivå.

En riskanalys ska alltid genomföras vid:

 • Organisationsförändringar
 • Personalförändringar: vid väsentliga förändringar av kompetens och/eller resurser

En riskanalys kan också behöva göras:

 • på förslag som kommer via Förbättringsvägen
 • på resultat från olika analyser
 • på uppgifter som framkommer genom omvärldsbevakning
 • på uppgifter som kommer från PersonalEkonomiGenomgång(PEKG)
 • på processer som bedöms innehålla många risker vid införande av ett nytt arbetssätt
 • när en ny metod eller teknik ska införas

Ansvarig:

 • På enhetsnivå: enhetschefen
 • På förvaltningsnivå: förvaltningschefen, ansvaret kan delegeras till annan person

Utförande/genomförande:

 • På enhetsnivå: enhetschefen för verksamheten är analysledare och sammankallar de deltagare som krävs för att riskanalysen ska kunna genomföras.
 • På förvaltningsnivå: särskilt utsedd analysledare får skriftligt uppdrag. Analysledaren utser sedan ett analysteam som genomför riskanalysen.

Faktainsamling

För att samla in fakta inför riskanalysen kan information hämtas från bland annat:

 • Kvalitetsregister
 • Intervjuer med kunder/patienter, personal, experter inom det aktuella området med flera
 • Synpunkten
 • Rutiner

Dokumentation av analysområde

Mall för analysområde ska användas. Först identifieras huvudprocessen och delprocesserna. Delprocesserna bryts sedan ner i aktiviteter. Aktiviteterna skrivs in i formulär i Analysschema vid riskanalys. Identifiera risker och bedöma riskens storlek

Nästa steg är att identifiera risker, det vill säga möjligheterna för negativa händelser att inträffa. För varje aktivitet ställs dessa frågor:

• vad kan gå fel i detta steg?

• vilka konsekvenser leder det till för kunden/patienten?

Varje identifierad risk ska storleksbedömas utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande enligt riskmatrisen. Värdet på riskens storlek är endast en vägledning. För att fatta beslut om analysen ska fortsätta kan följande frågor övervägas:

Är risken avgörande för säkerheten i processen? Finns det barriärer som är tillräckligt robusta? Kan risken upptäckas innan riskmomentet är slutfört?

De risker som ska fortsätta analyseras förs in i Analysschema vid riskanalys.

Bakomliggande orsaker

De bakomliggande orsakerna till varje risk ska identifieras. Detta görs genom att "Varför – Därför"-metoden används. Metoden innebär att för varje risk ställs frågan "varför...?" och besvaras med "därför att..." upprepade gånger tills det inte är någon mening att fråga vidare. De bakomliggande orsakerna finns oftast inom något av följande orsaksområde:

Kommunikation & information
Utbildning & kompetens
Omgivning & organisation
Teknik & utrustning
Processer & rutiner

De bakomliggande orsakerna förs in i Analysschema vid riskanalys.

Åtgärder

Ett åtgärdsförslag ska utarbetas och kopplas till de bakomliggande orsakerna. Detta görs genom att ställa följande frågor:

Vad vill vi åstadkomma? Vilken är vår målsättning?Vilka förändringar kan leda till en förbättring?Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Åtgärdsförslagen ska vara konkreta, realistiska och möjliga att genomföra inom en rimlig tidsram. De kan vara omedelbara, kortsiktiga eller långsiktiga. Förslagen skrivs in i Analysschema vid riskanalys, antingen i formulär 2 eller direkt i formulär 1-2. Åtgärden ska också bedömas utifrån åtgärdstyp, det vill säga ska orsaken elimineras, begränsas, bevakas eller accepteras. Varje åtgärd ska tidssättas,

Metod för uppföljning

För varje åtgärd ska en metod för hur den ska följas upp anges i Analysschema vid riskanalys. Exempel på metod kan vara enkäter, intervjuer eller enkel statistik. Uppföljningen ska kontrollera om åtgärden har genomförts och om den har fått önskad effekt.

Slutrapport

Förvaltningsnivå: slutrapport av riskanalys eller i förekommande fall förenklad slutrapport ska lämnas till uppdragsgivaren.

Beslut

Enhetsnivå: enhetschefen fattar beslut inom ramen för sin delegation. Därefter är det verksamhetschefen som fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Förvaltningsnivå: förvaltningschefen fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Beslutsmandatet kan delegeras till annan person.

Analys

Genomförda riskanalyser ska ingå i det årliga analysarbete som görs i förvaltningen. Händelse- och riskanalys

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.