Avvikelser

Information om arbetet kring avvikelser inom lagrummen SoL, LSS och HSL (SOSFS 2011:9).

Avvikelser

Hantering av avvikelser på enhetsnivå görs enligt gällande rutin. Varje enskild avvikelse hanteras och följs upp.

På förvaltningsnivå görs kontinuerliga uppföljningar av avvikelser på bland annat analysdagar samt vid verksamhetsuppföljningar. Allvarliga händelser som leder till att händelseanalyser genomförs återrapporteras alltid till ledning och till ansvarig nämnd.

Lex Sarah (SOSFS 2011:5)

Om en händelse som inträffat har fått eller kunde ha fått följder för kunden i form av hot mot eller konsekvenser för:

  • liv
  • säkerhet eller
  • fysiska/psykiska hälsa

Är det inträffade att betrakta som ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande.

Det kan vara en handling eller en underlåtelse av handling som resulterar i ovan. Hanteringen av dessa händelser beskrivs enligt gällande rutin.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.