Dokumentation

Omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras i alla delar, såväl i ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska förbättringsarbetet.

1 § Kvalitetsberättelse

Enligt föreskriften om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns ett allmänt råd som säger att vårdgivaren bör med utgångspunkt från dokumentationen varje år upprätta en kvalitetsberättelse där det framgår

 • hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och
 • vilka resultat som uppnåtts

 

2 § Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast de 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

 • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
 • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
 • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
 • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen. 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.