Meny

Kvalitetssystem

Omsorgsförvaltningens kvalitetssystem är verktyget för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Kvalitetssystemet består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet i verksamheten.

Processkarta huvudprocesser

 

Socialstyrelsens definition av kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. Omsorgsnämnden är ansvarig för att det inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården erbjuds en god kvalitet i verksamheten och att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kvalitetssystemet ska ge verksamheten stöd i att

 • planera
 • leda
 • kontrollera
 • följa upp
 • utvärdera
 • förbättra verksamheten   

Lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten och kvalitetsarbetet.

 • Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 § står att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) 6§ innehåller motsvarande bestämmelser som SoL. Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser.   
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  kap 2a§ står att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  
 • Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
 • Socialstyrelsens Handbok Ledningssystem 

Grunderna för omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Kvalitetssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Ansvarsfördelningen för omsorgsförvaltningen avseende ledningssystemet framgår av dokumentet "Ansvarsfördelning kvalitetsledningssystem" och i dokumentet "Rutin för styrdokument" framgår hur vi arbetar med styrande dokument. Dokumenten finns längst ner på denna sidan.

Omsorgsförvaltningens uppbyggnad av ledningssystem för kvalitetsarbetet inom SoL, LSS och Hälso- och sjukvård erbjuder en lättåtkomlig, lättförståelig dokumentation för ledningssystemet och därmed en helhet av verksamhetens kvalitetsarbete. Så långt det är möjligt är ledningssystemet beskrivet i processer, aktiviteter och rutiner. 

Det gemensamma kvalitetssystemet omfattar:

 1. Samverkan                                                      
 2. Dokumentationsskyldighet
 3. Systematiskt förbättringsarbete inklusive egenkontroll, riskanalys, avvikelser, synpunkter och klagomål  
 4. Processer, aktiviteter och rutiner                  
 5. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kvalitetssystem

Omsorgsförvaltningen

Telefon

Besöksadress

J A Hedlundsväg 17

291 80 Kristianstad