Meny

Uthyrning/utlåning av lokaler

Utlåning av lokal till hår/fotvård, lokala pensionärs-och handikappföreningar/ sammanslutningar. Innehållet behöver revideras

Utlåning av Omsorgsförvaltningens lokaler

  • Hår/fotvårdslokaler på vård- och omsorgsboende
  • Övriga lokaler vård- och omsorgsboende
  • Mötesplatser och motsvarande

Hår/fotvård

På flera vård- och omsorgsboende finns lokal för hår/fotvård. Utrymmet lånas ut till privat utförare som önskar använda det för att leverera tjänst till boende på det vård- och omsorgsboende där lokalen finns. Det finns ingen möjlighet för utförare som lånar hår/fotvårdslokal att ta emot andra kunder än de som bor på vård- och omsorgsboende i lokalen. Eftersom skälet till att kunder till hår/fotvård begränsas till boende på aktuellt vård- och omsorgsboende bl.a. är av konkurrensskäl så kan inte personal, anhöriga eller andra besökare på vård- och omsorgsboende accepteras som kunder i lokal som upplåts hyresfritt till utförare. Alla utförare som så önskar ska erbjudas att låna utrymmet förutsatt att man uppfyller de kriterier som framgår nedan i detta dokument.

Hår/fotvårdslokalen ska vara neutral, d.v.s. lokalen ska kunna användas av flera olika utförare enligt schema som fastställs av chef för vård- och omsorgsboende. Grunden för utlåning av lokal är att utföraren har kunder som valt att använda utförarens tjänster.

Lokalen lånas ut hyresfritt, däremot kan avgift för städning tas ut.

Lokalen lånas med lämplig möblering och vissa inventarier. Det är därmed verksamheten/omsorgsförvaltningen som bestämmer när det är dags för ev utbyte/komplettering av inventarier.

Lokal lånas ut i den utsträckning som verksamheten kan undvara lokalen, det föreligger inget besittningsskydd för utföraren.

Krav på den som lånar lokal för hår/fotvård

  • Utföraren ska var registrerad för F-skatt, lämna kvitto samt vara momsregistrerat
  • Utföraren ska ha försäkringar i tillräcklig omfattning för att skydda kunderna
  • Utföraren ska ha ett professionellt utförande av tjänsterna inklusive bemötande av kunder
  • I det fall skärande eller stickande verktyg används för penetrering av huden vid fotvård ska företaget anmäla enligt Förordningen om hälsoskydd och miljöskydd. OBS det är varje utförare  som är anmälningspliktig, det innebär att flera utförare kan komma att behöva anmäla för användande av samma lokal
  • Utföraren ska städa lokalen efter sig, alternativt erlägga betalning för städning om den utförs i verksamhetens regi
  • Utföraren ansvarar för ev. skador som utföraren förorsakar lokal eller inredning
  • Eftersom fler utförare ska kunna använda lokalen finns inte möjlighet för företaget att förvara utrustning i lokalen

Övriga lokaler i vård- och omsorgsboende

Gemensamma ytor på vård- och omsorgsboende ska anses ingå i den hyra boende betalar. Om det finns lokal som kan användas för privata ändamål ska den kunna bokas under förutsättning att det kan ske utan negativa konsekvenser för andra boende eller verksamheten. Den som använder lokalen ansvarar för städning efter användandet. 

Mötesplatser och liknande lokaler

Mötesplatser och liknande lokaler kan utgöra en tillgång för föreningsliv och därmed jämförlig verksamhet. Förutom ordinarie mötesplatser avses gemensamhetsutrymmen kopplade till Trygghetsboende samt sammanträdeslokaler och liknande med en placering som möjliggör utlåning. Lokal lånas ut i den mån den inte behövs för egen verksamhet.

Omsorgsförvaltningen ska ha en generös inställning när det gäller utlåning av lokal till förening/motsvarande som riktar sig till Omsorgsförvaltningens målgrupper.

Förening/motsvarande som riktar sig till förvaltningens målgrupper lånar lokalen hyresfritt men ska städa lokalen efter sig och ersätta för ev förbrukning av varor. Förening/motsvarande
ska ha utsett kontaktperson som ansvarar för lokalen vid lånetillfället.

Däremot finns ingen möjlighet för enskilda personer att låna lokal för privata ändamål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.