Samtycke

Alla som arbetar inom vård och omsorg har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att vi inte utan kundens samtycke får berätta om det vi gör, eller det vi vet om kunden och kundens situation för andra.

Personal inom vård och omsorg ska informera kunden om sekretesskyddet och fråga om han/hon lämnar sitt samtycke till att lämna upplysningar till anhöriga, annan vårdgivare eller till andra verksamhetsgrenar (tex externa Vård- och omsorgsboende/hemtjänstföretag) inom Omsorgsförvaltningen. Kunden meddelar på så sätt att uppgifter om hen får lämnas ut och till vem. 

Ett samtycke kan när som helst återtas, helt eller delvis och det gäller omedelbart.

En god man/förvaltare eller anhörig kan inte samtycka till vård och omsorg mot den enskildes vilja och inte heller samtycka till tvångsåtgärder mot den enskildes vilja.

Ett samtycke innebär ett accepterande/godtagande av föreslagna villkor. För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att:

 • Det har lämnats av någon som är behörig att förfoga över det aktuella intresset
 • Den samtyckande är kapabel att förstå innebörden av samtycket
 • Vederbörande har haft full insikt om relevanta omständigheter
 • Det har lämnats frivilligt
 • Det är allvarligt menat

Ett samtycke enlig Socialtjänstlagen kan enbart ges uttryckligt, dvs skriftligt, muntligt eller genom jakande nick

Rutin för samtyckesblankett

Nedan finns en blankett som enbart ska användas för de kunder där vi som profession bedömer att det är nödvändig. Den här blanketten skall ses som ett komplement till det samtycke som finns i verksamhetssystemet.

Syftet med blanketten är att den skall vara ett kognitivt stöd för personer med funktionsvariation som har exempelvis minnessvårigheter eller paranoida föreställningar. Detta för att kunden skall ha ett fysiskt exemplar hemma hos sig så denne vet vad man lämnat/inte lämnat samtycke till.

Vid upprättande av samtyckesblankett skall kunden ha ett exemplar hos sig, och ett exemplar förvaras i kundens genomförandeakt. Efter att blanketten förnyats eller avslutas skall den gamla gallras. Dokumentation om upprättande, reviderande och avslut skall alltid dokumenteras i verksamhetssystemet under Samtycke. Blanketten scannas och läggs in som bifogad fil i verksamhetssystemet. Varje blankett scannas in även där det framgår att kunde återkallat sitt samtycke.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.