Meny

Permission från sjukhus

Styr- och vägledande dokument.

Permission från slutenvård

Om en patient ska gå på permission från den slutna vården där insatser och hjälpmedel krävs i det egna hemmet ska överenskommelse och planering ske tillsammans med kommunen i god tid före permissionen. Kostnadsansvaret för insatserna (service, omvårdnad och vård) och hjälpmedel i hemmet under permission belastar den slutna vården och faktureras i efterhand från kommunen. Nödvändiga förbrukningsartiklar och läkemedel ska medfölja patienten.

Detta är reglerat i Rutinen samverkan vid utskrivning, som du hittar under relaterade dokument. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Vid behov av kommunalt utförda hälso- och sjukvårdsinsatser skall dessa dokument fyllas i: (du hittar dem under relaterade dokument)

  • Överenskommelse om köp/byte av tjänst (tjänsteköp)
  • Fakturaunderlag permission

Insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

Region Skåne har ansvaret så länge patienten inte är utskrivningsklar. Vid behov av kommunalt utförda insatser enligt ovanstående lagstiftningar, t ex vid boendepermission, skall det avtalas enligt särskild rutin. Se processbeskrivning.

För patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Kommunen kan aldrig ansvara för de villkorade behandlande insatserna, utan det är slutenvårdspsykiatrin som ansvarar för dem. Om den kommunala hälso- och sjukvården ska bistå med insatser i samband med villkor, ska alltid den medicinskt ansvariga sjuksköterskan underrättas av läkaren i slutenvården. Avtal om tjänsteköp enligt rutin ovan skall skrivas.

Socialtjänst eller Lagen som stöd och service åt vissa funktionshindrade

För patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin ska få permission gäller enligt Regeringsrättens praxis (RÅ 2000 ref. 39) att den enskilde inte kan nekas insatser av kommunen. För att möjliggöra utslussning kan patienten ha behov av SoL eller LSS-insatser t ex. ett anpassat boende, kontaktperson etc.

Socialstyrelsen har i PM från 2003 yttrat att sökande (SoL och LSS-insatser) som vårdas enligt LPT eller LRV har samma rätt till insatser som alla andra. Tjänsteköp av kommunala insatser (SoL och LSS) är därmed inte aktuellt för dessa patienter

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.