Meny

Omvårdnad i livets slut

Specialistundersköterskornas råd till omvårdnadspersonalen vid vård i livets slut.

Omvårdnadspersonalens ansvar

Omvårdnadspersonal utför den nära patientvården och vidtar åtgärder för att förebygga och lindra symtom som ångest, oro, smärta och rosslighet.

Personalen ska observera, rapportera och dokumentera behov och förändringar till ansvarig sjuksköterska.

Personalen ska också tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov utifrån patientens kulturella, religiösa bakgrund samt arbeta utifrån planering i genomförandeplan och samordnad individuell plan.

Informera ansvarig sjuksköterska när dödsfallet inträffar samt följa vidare instruktioner av sjuksköterskan. 

Omvårdnad i livets slut

Palliativ vård i livets slutskede är den vård som ges under patientens sista tid i livet när bot inte är möjligt. I det Nationella vårdprogrammet - palliativ vård i livets slutskede-  framgår att den palliativa vården kan sammanfattas med fyra ledord; närhet, helhet, kunskap och empati. Innehållet i dessa omfattar de viktigaste delarna av en välfungerande palliativ vård: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Det övergripande målet att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.

Syftet med lokala rutiner är att ge stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med patienter i livets slut.

Målet är att öka kunskap om palliativ vård i kommunal vård och omsorg samt att ge patienten en individuell vård med anpassade åtgärder genom god omvårdnad i samverkan med alla i teamet.

Närhet

I livets slutskede vill patienten och de närstående oftast inte vara ensamma. Om vi är nära och närvarande kan vi lyssna till patientens önskemål och erbjuda vad hen behöver. Lika viktigt är närhet till närstående som kan behöva stöd för att klara patientens förestående död eller svåra sjukdom.

Helhet

Patienter och närstående har olika behov som brukar sammanfattas i fyra kategorier; fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Behovet av ett nära samarbete mellan olika stödjande yrkesgrupper runt den sjuke kan inte nog understrykas.

Patienten förlorar inte sitt människovärde trots minskande funktionsförmågor. Även om personen mister möjligheten att aktivt påverka sitt liv – är hen lika mycket en människa med rätt att behandlas och bemötas värdigt.

Kunskap

För att kunna hjälpa en person att uppnå bästa möjliga livskvalitet och att erbjuda optimal vård krävs kunskap. Därför är det viktigt att personal som arbetar inom den palliativa vården får bästa möjliga utbildning och fortbildning.

Empati

Människans fysiska och existentiella utsatthet i livets slutskede fordrar stort personligt engagemang av personalen. Den ständiga kontakten med svår sjukdom och död gör att arbetet kan vara mycket krävande men samtidigt också givande. Förutsättningen för detta ömsesidiga givande och tagande är förmågan från personalens sida att visa empati, det vill säga förmåga att känna in personens situation och att visa omtanke och samtidigt behålla sin professionalitet.

Omvårdnaden

Den basala omvårdnaden planeras i samråd med sjuksköterskan.

Tänk på att aldrig prata över huvudet på en kund även om denne inte är vaken. Berätta vad ni gör och varför så att kunden är beredd på vad som ska ske vid ex. tvätt och vändningar.

Personlig hygien utförs morgon och kväll i den mån kunden orkar. Smörj kroppen med mjukgörande kräm, torr hud kan orsaka klåda. Var uppmärksam på rodnader och tryck.

Hjälp till med lägesändringar regelbundet. Lägesändringar behövs även om kunden ligger på en antidecubitusmadrass. Se till att sängkläder är släta för att undvika smärta och obehag.

Munvård: fukta munnen med munvårdspinnar eller saliversättning, smörj läpparna med cerat. Munvård ska göras ofta. Var uppmärksam på symtom från munhåla och läppar som kan orsak lidande t.ex. svamp och torrsprickor.

Utför taktil massage om du har kunskap om detta, annars beröringsmassage om kunden vill det. Beröringsmassage kan ges av vem som helst t.ex. genom lätt massage av händer, fötter, armar och ben.

Tänk på Ditt kroppsspråk - sitt ner, försök få ögonkontakt, använd ett öppet kroppsspråk.

Lyssna om kunden vill prata. Du behöver inte ha några svar eller lösningar, det räcker med att vara närvarande och lyssna.

Efterfråga hur närstående mår och få dem att känna sig välkomna på enheten.

Ge tid för samtal både till kunden och närstående.

Erbjud närstående att delta i det de kan och vill utföra. Hänvisa till sjuksköterskan i medicinska frågor.

Förmedla kunskap om situationen och ev. försämring till ansvarig sjuksköterska. Samarbeta med övriga teammedlemmar. Fråga kunden vad som är viktigast just nu.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.