Meny

Dödsboärenden

Omsorgsförvaltningens rutin angående dödsboärenden. Omhändertagande av dödsfall utanför sjukvårdsinrättning. Oberoende om en kund har hemsjukvård eller ej är det sjuksköterskans ansvar att vara omvårdnadspersonal behjälplig i dessa situationer .

Bouppteckning

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande partnerns tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska normalt lämnas till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet.

Grundläggande är att det är de som ingår i *dödsboet som i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet samt ordna med begravning och bouppteckning alternativt dödsboanmälan. Skatteverket skickar automatiskt ett informationsbrev till dödsboet.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar fast egendom, andra tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Enligt ärvdabalken är det Socialnämnden** i den avlidnes bosättningskommun som är ansvarig för att handlägga dödsboutredning och lämna dödsboanmälan. I vissa fall även förvalta dödsboet och att ordna med att begravning kommer till stånd.

Saknas tillgångar i dödsboet för att täcka begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan ekonomiskt bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen.

Omsorgsförvaltningens ansvar

Enligt ärvdabalken ska dödsbodelägarna* gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Om det finns anhöriga är det i normalfallet dessa som är dödsbodelägare och som kan förvalta och avyttra dödsboet samt ordnar med begravning. Nycklar till bostaden överlämnas till dem och inget får röras i bostaden av Omsorgsförvaltningens personal.

Vid avsaknad av dödsbodelägare, (eller dessa ej går att nå) som tar hand om dödsboet, är enhetschefen för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, bostad med särskild service eller motsvarande, ansvarig för att anmäla dödsfallet till dödsbohandläggare på Arbete- och välfärdsförvaltningen, som vidtar åtgärder. Telefon 044-13 50 00.

Legal företrädare

Om den avlidne har haft legal företrädare (god man eller förvaltare) upphör uppdraget per dödsdagen så till vida att inga nya rättshandlingar får företas. I vissa fall kan den legala företrädaren få ett fortsatt uppdrag att förvalta dödsboet om det saknas dödsbodelägare.

Privata medel

Kvarstående privata medel som omvårdnadspersonalen har mottagit av legal företrädaren eller anhöriga ska vid kundens död överlämnas till dödsbodelägarna. Även kvitton på inköp som omvårdnadspersonalen har utfört för kunden, tillhör dödsboet och ska lämnas till dödsbodelägarna.

Saknas dödsbodelägare är det dödsbohandläggare på Arbete-och välfärdsförvaltningen som övertar förvaltningen.

* Dödsbodelägare kallas man om man har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. Dödsbodelägaren kan vara legal arvinge eller universell testamentstagare.(ex. barn, make/ maka, registrerad partner, syskon, barnbarn och/eller testamentstagare)

** I Kristianstads kommun är det dödsbohandläggare på Arbete- och välfärdsförvaltningen som handlägger dödsboärenden.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.