Meny

Vad gör du om du upptäcker något?

Här beskrivs vad som ska göras då en negativ händelse upptäcks

Den som upptäcker händelsen ska utifrån sin kompetens utföra de åtgärder som är nödvändiga för att avbryta och/eller förhindra ett pågående händelseförlopp. Beroende på typ av händelse ska enhetschef/enhetschef i beredskap/verksamhetsansvarig/sjuksköterska/ fysioterapeut/ arbetsterapeut och/eller läkare informeras omedelbart.

Stöd till kund och involverad personal

Kunden ska få ett lämpligt omhändertagande.
Enhetschef/verksamhetsansvarig ser till att berörd personal får stöd vid behov. 

Information till kund

Enhetschef tar ställning till hur och när kund informeras om vad som hänt. För att informera närstående/anhöriga behövs ett samtycke från den enskilde.

Skriva avvikelserapport samt dokumentation

  • Händelsen rapporteras i avvikelsesystemet.
  • Om avvikelsen berör enskild kund görs en anteckning i journalen (SoL, LSS) kring händelsen. Det ska också framgå att en avvikelserapport är skriven samt vilka direkta åtgärder som vidtagits. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.