Bedömning och utredning

Här beskrivs hur en händelse ska bedömas och vad en utredning ska innehålla.

Vem ska bedöma och utreda?

Enhetschef ansvarar för att bedöma (se bedömningsmall i "dokument" längre ner), utreda och åtgärda avvikelser. Avvikelser som bedöms som lex Sarah (8 poäng eller mer samt allvarlighetsgrad betydande eller katastrofal) utreds oftast med hjälp av lex Sarahgruppens utredare. Enhetschef är den som påbörjar och driver utredningen och utredaren ställer kompletterande frågor och genomför intervjuer/granskningar utefter behov. 

Utredningsförfarandet

Dokumentation av utredningen och vidtagna åtgärder ska ske fortlöpande av enhetschef/lex Sarah-utredare i avsett system. Särskilda rutiner finns för lex Sarah-gruppens utredare.

Dokumentationen av utredningen ska utvisa

 1. vad den rapporterade händelsen har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde,
 2. när och hur händelsen har uppmärksammats,
 3. när händelsen har inträffat.
 4. de orsaker till händelsen som har identifierats,
 5. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat igen,
 6. bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen.

Av dokumentationen ska det vidare framgå

 1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa händelsen samt tidpunkt för dessa,
 2. vad som i övrigt har framkommit under utredningen, och
 3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med.

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå

 1. vilket datum uppgiften dokumenterades,
 2. varifrån uppgiften kommer,
 3. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
 4. vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften.

De åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande händelser uppkommer igen ska dokumenteras. De som utses som åtgärdsansvariga ska ha blivit informerade om detta innan det registreras i systemet.

Annat att notera

Om enhetschef inte gjort bedömning inom 5 kalenderdagar från rapporteringsdag skickas påminnelse om ärendet.
Om utredning inte påbörjats inom 10 kalenderdagar från rapporteringsdag skickas påminnelse.
Om uppföljningsdag missas skickas påminnelse.

Hållpunkterna bör hållas för att händelsen ska hanteras korrekt utan risken att händelsen inte hanteras i tid.

Varje enhetschef ansvarar för att utse ersättare i avvikelsesystemet vid frånvaro på mer än två dagar. Om detta glöms bort ska det avvikelserapporteras.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.