Meny

Ansvarsfördelning

Här beskrivs ansvarsfördelning gällande avvikelser (SoL/LSS/lex Sarah).

Ansvarsfördelning

Baspersonal ansvarar för att

 • uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov

 • rapportera avvikelser i avvikelsehanteringssystemet

 • dokumentera händelsen i kundens journal och om en Lex Sarahrapport har upprättats

 • delta i analys- och förbättringsarbetet.

Enhetschef ansvarar för att

 • uppmärksamma avvikelser och vidta omedelbara åtgärder efter behov.

 • Notera om avvikelsen ska utredas av annan utförare och därmed omfördelas eller om någon ytterligare utredare ska kopplas på i ärendet. Om t.ex. en privat utförare i hemtjänsten utför insatser till en kund är den utföraren huvudansvarig för kunden. Det är då den utföraren som huvudsakligen ska hantera t.ex. fallavvikelser även om kommunal hemtjänst vidtagit åtgärder i samband med larmåtgärd efter ett fall. 

 • Informera alla rapporteringsskyldiga om deras skyldighet, muntligen och skriftligt minst en gång per år (avsedd blankett ska skrivas under en gång per år)

 • vidta omedelbara och långsiktiga åtgärder efter behov

 • underrätta den enskilde/anhörig/företrädare som berörs om händelsen samt att utredning har inletts och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. I förekommande fall ska information också ges om att en anmälan har gjorts till IVO.

 • Bedöma om kund/personal är i behov av stöd efter det inträffade.

 • Handlägga avvikelsen och fatta beslut i de händelser som bedöms till poäng 1-6 och allvarlighetsgraden inte är betydande eller katastrofal.

 • På uppdrag av lex Sarah-gruppen, driva utredningen även av händelser som bedöms som allvarligare.

 • Meddela verksamhetschef/myndighetschef om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga risken för missförhållandet inte undanröjts inom en vecka

 • Dokumentera händelsen i kundens journal och att en Lex Sarahrapport har upprättats om detta inte redan gjorts

 • Sammankalla berörda yrkeskategorier för en gemensam analys av inkomna händelser

 • Resultatet av analysarbetet leder till förbättringsförslag för att minska risken för upprepning

 • Återföra rapporterade händelser och förbättringsförslag till berörd personalgrupp och ledningsgrupp då detta är relevant

 • Följa upp händelser. 

 

Verksamhetschef/myndighetschef ansvarar för att

 • Tillsammans med enhetschef, lex Sarah-gruppsutredare ta fram relevanta åtgärder i de utredningar som bedömts till 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad)

 • Lex Sarah-utredning som bedöms som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) avslutas med beslut.

 • Tillsammans med enhetschef följa upp missförhållanden/risk för missförhållanden (är åtgärder vidtagna samt om de gett önskad effekt). 

 

SAS ansvarar för att

 • Vid behov bistå verksamhetschef/myndighetschef/enhetschef med att bedöma och besluta om fortsatt handläggning av inrapporterade händelser

 • Rapporter som bedömts som 8 poäng eller mer (samt betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad) enligt riskmatrisen fördelas till utredare i lex Sarah-gruppen

 • Via systemet informera verksamhetschef/myndighetschef/nämndsordförande/vice ordförande om händelser som bedömts med ovan allvarlighetsgrad

 • Ge stöd till utredningsgruppen i handläggningen av lex Sarah ärenden

 • Regelbundet sammankalla utredningsgruppen

 • Färdigställd utredning samt anmälan till IVO lämnas till nämndsekreterare för diarieföring, anslag på omsorgsnämndens dagordning och vidare hantering

 • Delge informatör färdigställd utredning för publicering på intranät.

 • Årligen se över rutiner avseende avvikelser och lex Sarah

 • Besluta vilka händelser som ska anmälas vidare till IVO enligt Lex Sarah.

Utredare i lex Sarah-gruppen ansvarar för att

 • Inleda en utredning skyndsamt efter att en rapport har tagits emot. Målet är att utredningen ska genomföras inom åtta veckor från det att den fördelats.

 • Utredningsförfarandet dokumenteras enligt gällande föreskrift och att tillhörande journalblad används.

 • Fortlöpande ge information till SAS om utredning visar att händelsen kan bedömas som allvarlig.

 • Återkoppla resultat av utredningen till lex Sarah-grupp.

 • Återkoppla information som framkommer på lex Sarah-gruppens träffar till respektive ledningsgrupp/motsvarande grupp i lärande syfte.

   

Förvaltningschefen ansvarar för att

 • Det finns ett ändamålsenligt och känt system för avvikelsehantering

 • Synliggöra kvalitetsarbete inom hela förvaltningen

   

Omsorgsnämnden ansvarar för

 • Att det finns rutiner för hur avvikelser, missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska handläggas

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.