Meny

Avvikelser

Rutin för rapportering av avvikelser (SoL och LSS)

Rutin för rapportering av avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS)

För att öka säkerheten i vård och omsorg ska du som arbetar uppmärksamma och rapportera fel och brister samt risk för fel och brister. Bara då finns en möjlighet att lära av varandra och vidta åtgärder så att samma händelse inte inträffar igen.

Det kan vara svårt att avgöra om det är en avvikelse eller lex Sarah. I båda fallen ska det inträffade rapporteras och utredas med förslag på åtgärder för att det inträffade inte ska kunna hända igen i organisationen. 

Omsorgsförvaltningens avvikelsesystem är gemensamt för lagrummen SoL, LSS och HSL. Alla avvikelser enligt dessa lagrum ska rapporteras i det gemensamma avvikelsesystemet. Länk finns längre ner på denna sida..

Vem ska rapportera?

För att säkerställa att verksamheten utvecklas och förbättras är nedan skyldiga att rapportera avvikelser som innebär avsteg från god kvalitet:

  • All personal som fullgör uppgifter inom socialtjänsten
  • Uppdragstagare
  • Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program
  • Praktikant eller motsvarande

Se vidare information i rutin för lex Sarah.

Vad ska rapporteras?

Exempel på sociala avvikelser kan vara bristande omsorg, avsteg från bestämda rutiner, bemötande, utebliven insats, avsaknad av genomförandeplaner, att vi inte lever upp till värdighetsgarantier osv. 

Påtagliga risker för missförhållanden och inträffade missförhållanden (lex Sarah) kan beröra samma saker som ovan men är så pass allvarligt att det också är ett hot mot eller får konsekvenser för kundens liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Det är en handling eller underlåtande av handling (att låta bli att göra något) som resulterar i denna konsekvens.

Sammanställning och analys

Avvikelser ska sammanställas och analyseras för att mönster och trender som indikerar brister ska uppmärksammas. Se länk till höger som benämns systematiskt kvalitetsarbete med stöd av avvikelser. Sammanställningar av lex Sarah-ärenden görs av Socialt ansvarig samordnare (SAS) och finns på intranätet liksom avslutade utredningar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.